dnes je 25.2.2024

Input:

172/1968 Sb., Zákon o federálních výborech, platné do 21.12.1970

č. 172/1968 Zb.
[zrušené č. 125/1970 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968
o federálních výborech
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Federální výbory jsou ústředními orgány státní správy Československé socialistické republiky.
§ 2
(1) Federální výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 4 až 10 členů.
(2) Počet členů každého federálního výboru stanoví vláda Československé socialistické republiky, a to tak, aby výbor se skládal ze stejného počtu občanů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.
§ 3
Místopředsedu a ostatní členy federálního výboru jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh vlád obou republik. Je-li ministrem předsedou federálního výboru občan České socialistické republiky, je místopředsedou federálního výboru občan Slovenské socialistické republiky nebo naopak.
§ 4
V době mezi schůzemi federálního výboru může neodkladná opatření činit ministr-předseda federálního výboru v dohodě s místopředsedou federálního výboru. Tato opatření podléhají dodatečnému schválení federálního výboru. Neschválí-li je federální výbor na své nejbližší schůzi, pozbývají další platnosti.
§ 5
(1) Federální výbor se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Schůze federálního výboru svolává ministr-předseda.
(2) Ministr-předseda je povinen svolat schůzi federálního výboru, požádá-li o to některá národní část.
§ 6
Federální výbor se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Opatření přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Opatření federálního výboru podepisuje ministr-předseda.
§ 7
Ministra-předsedu federálního výboru zastupuje v jeho funkci předsedy výboru místopředseda federálního výboru.
§ 8
Přípravu jednání federálního výboru, realizaci jeho opatření a vyřizování běžných záležitostí zabezpečuje aparát federálního výboru.
§ 9
Vycházeje z čl. 82 ústavního zákona o československé federaci a z tohoto zákona, vydá si každý federální výbor jednací řád.
§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.