dnes je 22.6.2024

Input:

173/1949 Sb., Vládní nařízení o přestupech některých osob, vyňatých před 1.10.1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění, do národního pojištění, platné do 31.12.1956

č. 173/1949 Zb.
[zrušené č. 55/1956 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. června 1949
o přestupech některých osob, vyňatých před 1. říjnem 1948 z pojistné povinnosti veřejnoprávních důchodového pojištění, do národního pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 268, odst. 3 a podle § 7, odst. 2 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, a podle čl. V. zákona ze dne 25. března 1948, č. 70 Sb., o sjednocení některých předpisů ve veřejnoprávním sociálním pojištění:
§ 1.
(1) Osoby, které byly v den 30. září 1948 podle některého z předpisů o veřejnoprávním důchodovém pojištění do tohoto dne platných (použivatelných) vyňaty ve svém zaměstnání z pojistné povinnosti veřejnoprávního důchodového pojištění proto, že jim byly zaručeny normální (rovnocenné) pensijní nároky (dále jen „vyňaté zaměstnání“), nejsou však již podle zákona o národním pojištění vyňaty z důchodového pojištění, nabudou u Ústřední národní pojišťovny k uvedenému dni nároků, které by byly získaly, kdyby byly bývaly po celou dobu vyňatého zaměstnání povinně pojištěny podle předpisů o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách. Doba mezi 1. červencem 1920 a 31. prosincem 1928 se však vždy započítává v XVI. třídě služného a doba před 1. červencem 1920 v VI. třídě služného (§ 177, odst. 1 zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách). Dobou vyňatého zaměstnání se tu rozumí veškerá doba v něm skutečně strávená a doba vojenské presenční služby konané po 31. prosinci 1928. Získaly-li tyto osoby před 1. říjnem 1948 skutečnou příspěvkovou dobu ve veřejnoprávním důchodovém pojištění, započítává se jim také tato doba, a to tak, jak byla v tomto pojištění původně získána. Ustanovení § 269, odst. 5 zákona o národním pojištění se na tyto osoby nevztahuje.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro osoby, které 30. září 1948 požívaly odpočivných nebo zaopatřovacích platů od zaměstnavatele, na jehož zaměstnance se vztahuje ustanovení odstavce 1, a pro osoby, které vystoupily z vyňatého zaměstnání u takového zaměstnavatele před 1. říjnem 1948, nevznikla-li do tohoto dne zaměstnavateli povinnost k převodu částek vydaných podle předpisů o přestupech v sociálním pojištění (zaopatření).
§ 2.
(1) Za převzetí nároků osob, na něž se vztahují ustanovení § 1, odst. 1 a 2, vydá zaměstnavatel, který zaručoval pensijní zaopatření, Ústřední národní pojišťovně úhradu. O výši a způsobu této úhrady platí obdobně ustanovení § 2, odst. 1, č. 3 a § 2, odst. 2 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 98 Sb., o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění. Od této úhrady si zaměstnavatel odečte částky, které vyplatil za dobu po 30. září 1948 na dávkách, pokud povinnost k jejich výplatě přechází na Ústřední národní pojišťovnu. Ministerstvo práce a sociální péče může povoliti splácení úhrady v přiměřených splátkách.
(2) Úhradu podle