dnes je 17.4.2024

Input:

174/1949 Zb., Vládní nařízení, jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezónních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví

174/1949 Zb.
[zrušené č. 55/1956 Zb.]
Vládne nariadenie
zo dňa 28. júna 1949,
ktorým sa určuje, akým spôsobom sa splňuje základná podmienka pre vznik nárokov na dávky národného dôchodkového poistenia u sezónnych zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 61, ods. 5 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení:
§ 1.
Základná podmienka stanovená v § 61, ods. 1 zákona o národnom poistení pre vznik nárokov na dávky z dôchodkového poistenia uvedené v § 60, ods. 1, písm. a) až g) toho istého zákona sa splňuje buď spôsobami uvedenými v zákone o národnom poistení, alebo tým že poistenec bol v posledných piatich rokoch predo dňom napadnutia dávky alebo pred svojou smrťou poistený celkom aspoň 730 dní ako sezónny zamestnanec v poľnohospodárstve alebo lesníctve.
§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1948; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.
 
Zápotocký v. r.
Kliment v. r.
 
za ministra Erbana