dnes je 3.12.2023

Input:

174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

č. 174/1968 Zb.
[zrušené č. 95/2000 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1968
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
K zvýšení účinnosti ochrany pracujících v oblasti bezpečnosti práce je nezbytné vytvořit nezávislé státní odborné orgány, které budou dozírat, jak organizace a pracovníci plní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve výrobní a nevýrobní činnosti a jak dodržují stanovené pracovní podmínky.
Proto se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek podle tohoto zákona (dále jen „státní odborný dozor“) vykonávají:
a) Český úřad bezpečnosti práce,
b) Slovenský úřad bezpečnosti práce a
c) inspektoráty bezpečnosti práce.
§ 2
(1) Český úřad bezpečnosti práce je podřízen příslušnému ministru České socialistické republiky. V čele Českého úřadu bezpečnosti práce je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky na návrh příslušného ministra. Jemu odpovídá předseda za činnost Českého úřadu bezpečnosti práce a inspektorátů bezpečnosti práce.
(2) Slovenský úřad bezpečnosti práce je podřízen příslušnému ministru Slovenské socialistické republiky. V čele Slovenského úřadu bezpečnosti práce je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Slovenské socialistické republiky na návrh příslušného ministra. Jemu odpovídá předseda za činnost Slovenského úřadu bezpečnosti práce a inspektorátů bezpečnosti práce.
(3) V České socialistické republice zřizuje inspektoráty bezpečnosti práce Český úřad bezpečnosti práce, jemuž jsou podřízeny. V Slovenské socialistické republice zřizuje inspektoráty bezpečnosti práce Slovenský úřad bezpečnosti práce, jemuž jsou podřízeny. V čele inspektorátů bezpečnosti práce jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje a odvolává v České socialistické republice předseda Českého úřadu bezpečnosti práce a v Slovenské socialistické republice předseda Slovenského úřadu bezpečnosti práce.
Působnost, úkoly a oprávnění orgánů státního odborného dozoru
§ 3
(1) Působnost orgánů státního odborného dozoru se vztahuje na všechny organizace a zařízení (dále jen „organizace“) a na samostatné provozovatele a jednotlivé uživatele technických zařízení.
(2) Působnost orgánů státního odborného dozoru se nevztahuje
a) na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,
b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku národní obrany, dopravy a spojů, a na vybrané objekty ministerstva vnitra.
(3) Vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky mohou rozšířit působnost orgánů státního odborného dozoru i na technická zařízení uvedená v odstavci 2 písm. b).
§ 4
Inspektorát bezpečnosti práce
a) dozírají, zda se v organizacích, u samostatných provozovatelů a jednotlivých uživatelů technických zařízení dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisy stanovící pracovní podmínky, zejména předpisy