dnes je 2.12.2023

Input:

174/1969 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce, platné do 31.12.1970

č. 174/1969 Zb.
[zrušené č. 158/1970 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí
Československé socialistické republiky
ze dne 30. prosince 1969
o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí a Státní bankou československou stanoví podle § 10 až 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tato vyhláška se vztahuje na státní socialistické organizace, na organizace zahraničního obchodu, na podniky a hospodářská zařízení společenských organizací a na všechny orgány hospodářského řízení.
(2) Na organizace výrobního, spotřebního a bytového družstevnictví se vyhláška vztahuje v rozsahu, který určí příslušné orgány družstevních svazů v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.
(3) Na zemědělské družstevní organizace se vyhláška vztahuje v rozsahu, který určí ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky v dohodě s Federálním výborem pro zemědělství a výživu a s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.
(4) Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky mohou platnost vyhlášky rozšířit i na další organizace.
§ 2
Tato vyhláška stanoví pravidla, podle nichž se určuje objem prostředků, kterých může být použito k odměňování a k náhradám mzdy (dále jen „mzdové prostředky“), způsob usměrňování a kontroly mzdového vývoje a zásady, podle nichž se postupuje při odměňování pracovníků v pracovněprávních vztazích.
§ 3
(1) Mzdových prostředků se v souladu s příslušnými předpisy používá k výplatě:
a) časových, úkolových, smíšených a podílových mezd, základních platů a osobních platů (základní mzdy),
b) příplatků a doplatků ke mzdě a jiných obdobných plnění poskytovaných podle mzdových předpisů,
c) náhrad mzdy,
d) prémií a odměn,
e) podílů na hospodářských výsledcích,
f) peněžitých odměn v socialistickém soutěžení,
g) odměn a náhrad podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jiných odměn a náhrad poskytovaných podle zvláštních předpisů (dále jen „ostatní osobní výdaje“).
(2) Do mzdových prostředků se zahrnuje též hodnota naturálních požitků, které se podle příslušných předpisů poskytují jako součást mzdy, nebo jejich peněžitá náhrada.1)
(3) Pokud se v této vyhlášce používá pojmu mzdy za individuální výsledky práce, rozumí se tím mzdy a náhrady mzdy uvedené v odstavci 1 písm. a) až písm. d) včetně hodnoty naturálních požitků podle odstavce 2.
(4) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podrobněji v dohodě s federálními ministerstvy plánování a financí a s Federálním