dnes je 25.7.2024

Input:

174/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

174/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. mája 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 1 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
2. V § 4 ods. 4 a § 10 ods. 4 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
3. V § 10 ods. 1 sa slová „§ 9f ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 9f ods. 3“.
4. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) K žiadosti sa môže priložiť výpočet predpokladaných nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť na tlačive „Výpočet predpokladaných nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Tlačivo podľa prvej vety vypĺňa poskytovateľ z iného členského štátu Európskej únie, u ktorého sa má poskytnúť cezhraničná zdravotná starostlivosť.“.
5. V prílohe č. 4 bode 2.9 sa v nadpise na konci pripájajú tieto slová: „alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti iného členského štátu*****“.
6. V prílohe č. 4 sa vypúšťajú slová „Dávam týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre ....................... zdravotnú poisťovňu, a. s., súhlas na cezhraničný tok svojich osobných údajov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z cudziny v rozsahu meno, rodné číslo, adresa a diagnóza. Tento súhlas môžem odvolať do odovzdania žiadosti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z cudziny.“.
7. V prílohe č. 4 časti Vysvetlivky sa na konci pripájajú tieto slová: „*****Pri žiadosti o udelenie súhlasu v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje jedna z dvoch alternatív podľa § 9f ods. 3 zákona.“.
8. V prílohe č. 6 sa slová „Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava“ nahrádzajú slovami „Národný ústav detských chorôb“.
9. V prílohe č. 8 časti A sa v nadpise vypúšťajú slová „a potvrdenie o možnom prijatí poistenca“.
10. V prílohe č. 8 časti A sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a vypúšťajú sa slová „Potvrdzujeme, že naše pracovisko môže prijať vyššie uvedeného poistenca
11. V prílohe č. 8 časti B sa v nadpise vypúšťajú slová „and confirmation on the possible