dnes je 22.6.2024

Input:

175/1947 Sb., Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění

č. 175/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21.října 1947
o náhradách za osobní úkony a věcná plnění.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 88, odst. 2, § 151, odst. 2, § 155, odst. 1, 2 a 4 a §§ 195, 160 a 197 zákona ze dne 13.května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu (dále jen „zákon“):
ČÁST I.
Úřední stanovení sazeb náhrad za užívání movitých věcných prostředků a úřední stanovení cen těchto prostředků.
§ 1.
(1) Úředně stanoviti sazby náhrad za užívání jednotlivých druhů movitých věcných prostředků podle § 151, odst. 2 zákona jsou oprávněny zemské a okresní národní výbory, na Slovensku pověřenectvo vnitra a okresní národní výbory. Tyto sazby může úředně stanoviti, připouští-li to povaha věci, též jednotně pro celé státní území nebo jeho část, přesahující obvod jednoho zemského národního výboru (pověřenectvo vnitra), ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a nejvyšším úřadem cenovým.
(2) Nedošlo-li k úpravě sazeb podle odstavce 1 a jsou-li pro náhradu za užívání věcných prostředků úředně stanoveny sazby buď vládními nařízeními nebo předpisy vydanými podle § 100 zákona, nebo pokud jde o dopravní prostředky požadované podle § 89 zákona, předpisy vydanými k úpravě sazeb (náhrad) za použití dopravních prostředků za branné pohotovosti státu, k provedení zákona ze dne 13.května 1924, č. 117 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské, ve znění zákona ze dne 4.února 1936, č. 25 Sb., nebo předpisy vydanými nejvyšším úřadem cenovým, platí tyto sazby zároveň pro ustanovení náhrad za užívání podle § 151 zákona.
§ 2.
Pro úřední stanovení cen movitých věcných prostředků převzatých do vlastnictví (§ 152, odst. 2 zákona) platí obdobné ustanovení § 1.
ČÁST II.
Ustanovení o komisích, jednajících o náhradách podle zákona o obraně státu.
§ 3.
(1) Okresní komise (§ 155, odst. 2 zákona) rozhoduje o námitkách podaných podle § 149, odst. 3 nebo podle § 154, odst. 3 zákona, nepřevyšuje-li celková požadovaná mzda nebo náhrada částku 10 000,- Kčs.
(2) Převyšuje-li celková požadovaná částka mzdy nebo náhrady částku 10 000,- Kčs, nepřesahuje-li však částku 30 000,- Kčs, rozhoduje o námitkách zemská komise, na Slovensku komise zřízená u pověřenectva vnitra (§ 155, odst. 3 zákona). Při částkách převyšujících 30 000,- Kčs rozhoduje ministerská komise (§ 155, odst. 4 zákona).
(3) Pro posouzení příslušnosti podle předchozích odstavců je rozhodná celková výše požadované mzdy nebo náhrady.
§ 4.
Ustanovení § 3, odst. 1 a 2 platí obdobně pro příslušnost komisí, rozhodují-li přímo o nároku na náhradu (§ 156 zákona) nebo o nároku na náhradu škody podle §§ 161 a 162 zákona.
§ 5.
(1) Odborné zájemnické vrstvy, které chtějí vyslati své zástupce s hlasem poradním (§ 155, odst. 2 až 4 zákona) k jednání komisí uvedených v §§ 3 a 4 v první stolici, oznámí to bez zvláštního vyzvání národnímu výboru, pověřenectvu vnitra nebo ministerstvu, u něhož je komise zřízena, uvedou, pro které případy se domáhají účasti při jednání komise a označí zároveň osobu, která je bude zastupovati, jakož i jednoho nebo několik jejich náhradníků.
(2) Zástupci (náhradníci) odborných zájemnických vrstev