dnes je 27.9.2023

Input:

175/1950 Sb., Vládne nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu, platné do 31.3.1964

č. 175/1950 Zb.
[zrušené č. 99/1963 Zb.]
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 12. decembra 1950
o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu.1)
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 143 ods. 2 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok):
§ 1.
Súdnym chránencom spisuje a vydáva potvrdenie o osobných, rodinných, majetkových a zárobkových pomeroch podľa § 143 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku ich poručenský (opatrovanský) súd.
§ 2.
(1) Iným fyzickým osobám vydáva potvrdenie o osobných, rodinných, majetkových a zárobkových pomeroch podľa § 143 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku na ich žiadosť miestny národný výbor.
(2) Žiadateľ predloží príslušný vzor (§ 3) vyplnený pravdivými údajmi miestnemu národnému výboru dvojmo.
§ 3.
Vzory pre potvrdenia podľa §§ 1 a 2 vyhlásia ministri spravodlivosti a vnútra v úradnom liste.
§ 4.
Miestny národný výbor vydá potvrdenie na jednom z predložených rovnopisov na základe skutočností mu známych alebo na základe listín žiadateľom predložených. Ak nejde o príjem žiadateľa z pracovného (učebného) pomeru alebo z národného poistenia, postačí na vydanie potvrdenia jeho čestné vyhlásenie urobené podľa zákona č. 173/1948 Sb., o čestnom vyhlásení v administratívnom konaní.
§ 5.
(1) Právnickým osobám alebo úradne ustanoveným orgánom pre správu majetkovej podstaty vydáva potvrdenie podľa § 143 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku dozorný orgán príslušný podľa osobitných predpisov.
(2) V tomto potvrdení uvedie dozorný orgán posledný zistený stav majetku a vyjadrí sa o tom, či možno z prostriedkov právnickej osoby alebo zo spravovanej majetkovej podstaty obstarať úhradu potrebnú na súdne konanie.
§ 6.
Ak žiadateľ nemá v Československej republike ani bydlisko ani pobyt, predloží potvrdenie, ktoré mu vydajú podľa predpisov o tom platných príslušné úrady štátu, kde žiadateľ býva alebo má pobyt. Ak úrady tohto štátu nevydávajú potvrdenie alebo odoprú ho vydať, postačí potvrdenie, ktoré mu vydá príslušný československý zastupitelský úrad.
§ 7.
Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov a preddavkov a o ustanovení zástupci nie je súd viazaný obsahom potvrdenia.
§ 8.
(1) Oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov alebo ustanovenie zástupcu nemožno povoliť podľa potvrdení, ktoré boly vydané skôr než šesť mesiacov pred podaním žiadosti o oslobodenie alebo o ustanovenie zástupcu.
(2) Oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov povolené účastníkom pre súdne konanie, v ktorom bol vydaný exekučný titul, platí i pre exekučné konanie, ak účastník na vrhne exekúciu do jedného roku od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
§ 9.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykonajú ho ministri spavodlivosti a vnútra.
 
Zápotocký v.r.
Nosek v.r.
Dr. Rais v.r.