dnes je 21.7.2024

Input:

176/1949 Sb., Zákon o přezkoušení některých energetických zařízení, platné do 27.2.1967

č. 176/1949 Zb.
[zrušené č. 13/1967 Zb.]
ZÁKON
ze dne 15. června 1949
o přezkoušení některých energetických zařízení.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Tento zákon platí pro energetická zařízení, která jsou v majetku podniků národních, znárodněných, komunálních nebo společenstev výdělkových a hospodářských (družstev), pokud tato zařízení slouží výrobě, opatřování, rozvodu nebo dodávce energie všeho druhu, kterou lze rozváděti širšímu okruhu spotřebitelů, zejména elektřiny, plynu a páry, byla-li uvedena v činnost přede dnem 1. ledna 1948 a nelze-li u nich prokázati, že pro jejich zařízení a provozování bylo uděleno schválení nebo povolení podle předpisů práva živnostenského, vodního, stavebního nebo podle zvláštních předpisů o energetických dílech a vedeních (dále jen „energetická zařízení“).
§ 2.
(1) Krajský národní výbor, v jehož obvodě jest energetické zařízení (§ 1), přezkouší je na žádost příslušného podniku, podanou ve dvojí vyhotovení nejpozději dne 31. prosince 1949; k žádosti jest připojiti trojmo:
a) stručný náčrtek zařízení podle skutečného stavu, v němž jsou zakresleny příslušné budovy a vodní díla, u energetických vedení jejich situační plánek,
b) stručný technický popis energetických zařízení podle skutečného stavu, v němž jsou zejména uvedena strojní zařízení, rozměry budov a u vodních děl též způsob a rozsah užívání vody,
c) potvrzení příslušného okresního národního výboru, že zařízení bylo uvedeno v činnost nejpozději 31. prosince 1947.
Pokud energetická zařízení jsou buď zcela nebo zčásti na pozemcích sloužících provozu železnic nebo v zakázaném nebo požárním pásmu dráhy, budiž to jak v náčrtku [písm. a)], tak i v technickém popisu [písm. b)] jasně vyznačeno.
(2) V jedné žádosti může být navrženo přezkoušení více energetických zařízení, která jsou v obvodě téhož krajského národního výboru. V takovém případě jest připojiti pro každý další zúčastněný okresní národní výbor po jednom vyhotovení žádosti a všech jejích příloh.
§ 3.
Krajský národní výbor určí dobu, kdy se o žádost bude konati místní šetření, a vyhlásí obsah žádosti a dobu místního šetření v sídlech všech zúčastněných okresních národních výborů a ve všech zúčastněných obcích tak, aby vyhláška byla uveřejněna alespoň 8 dní přede dnem místního šetření. K místnímu šetření pozve všechny úřady a orgány povolané k hájení zájmů uvedených v § 5.
§ 4.
(1) Práva dotčená energetickým zařízením, která by bylo možno uplatiti v řízení, jímž se schvaluje nebo povoluje zřízení nebo provozování energetického zařízení, mohou býti uplatněna námitkami vznesenými nejpozději při místním šetření.
(2) Pokud nebylo možno námitky podle odstavce 1 urovnati smírem, poukáže krajský národní výbor bez újmy opatření podle § 5, odst. 2 spor o ně zvláštním výměrem k dalšímu řízení podle povahy věci na pořad práva nebo řízení správní.
(3) Při místním šetření nebo v jakémkoliv jiném řízení mohou býti uplatňovány jen takové nároky, které nejsou na újmu nerušeného provozu energetického zařízení.
§ 5.
(1) Při místním šetření se přezkouší, zda energetická zařízení vyhovují s hlediska