dnes je 26.2.2024

Input:

176/1950 Sb., Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám, platné do 31.3.1964

č. 176/1950 Zb.
[zrušené č. 99/1963 Zb.]
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 19. decembra 1950
o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám.1)
Vláda Čekoslovenkej republiky nariďuje podľa § 438 zákona č. 142/1950 Sb., o konaní v občianskych právnych veciach (občianskych súdny poriadok):
§ 1.
(1) Exekúciu proti:
a) ľudovým družstvám, zapísaných v podikovom registri, v oddieloch pre jednotné roľnícke družstvá, ľudové pľňažné ústavy, ľudové bytová družstvá a ostatné ľudové družstvá,
b) Velkodistribučnímu podiku, zapsanému společenstvu s ručením obmezeným, v Prahe, a Veľkodistribučnému podniku, družstvu s o. r., v Bratislave,
c) Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsenému společenstvu s ručením obmezeným, v Prahe, a Družstvu pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výronkami, družstvu s ručením obmezeným, v Bratislave,

možno viesť len zpôsobom a v rozsahu uvedenom v § 437 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku.
(2) Dozorným orgánom v smysle § 437 ods. 1 občianského súdneho poriadku je Ústřední reda družstev v Prahe pre družstvá v zemiach českých a Slovenská rada družstiev pre družstvá na Slovensku; u jendotných roľníckych družstiev príslušný okresný národný výbor, u ľudových peňažných ústavov Ministerstvo financií, u družstiev uvedených v odseku 1 písm. b) a c) Ministerstvo vnútorného obchodu.
§ 2.
Ustanovenie § 1 ods. 1 platí aj o právnických osobách, u ktorých všeobecný záujem, najmä rozvoj národného hospodárstva vyžaduje zvýšenú ochranu. Výpočet týchto právnických osôb a príslušných dozorných orgánov určí minister spravodlivosti.
§ 3.
Exekúcia nariadená proti ustanoveniam §§ 1 a 2, ako aj všetky vykonané exekučné úkony sú neplatné. Súd zruší exekúciu a všetky exekučné úkony z úradnej povinnosti (§ 437 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).
§ 4.
Toto naridenie nodobúda učinnosť dňom 1. januára 1951. Vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.