dnes je 9.12.2023

Input:

176/1968 Sb., Zákon o Kanceláři presidenta republiky, platné do 14.3.1976

č. 176/1968 Zb.
[zrušené č. 16/1976 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1968
o Kanceláři presidenta republiky
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly Kanceláře presidenta republiky
(1) Kancelář presidenta republiky zajišťuje úkoly spojené
a) s výkonem funkce presidenta republiky vyplývající z ústavy a z ústavních a jiných zákonů,
b) s politickou a veřejnou činností presidenta republiky,
c) s výkonem funkce presidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil,
d) s vyřizováním dopisů a podnětů, se kterými se obracejí občané a instituce na presidenta republiky nebo jeho kancelář.
(2) Kancelář presidenta republiky spravuje Pražský hrad a jeho přidružené objekty a pečuje o ně, jakožto o sídlo presidenta republiky a významnou historickou památku našeho lidu. Provádí památkovou péči, technickou a stavební správu těchto objektů.
Organizace Kanceláře presidenta republiky
§ 2
(1) V čele Kanceláře presidenta republiky stojí státní tajemník presidenta republiky, kterého jmenuje a odvolává president republiky.
(2) Státní tajemník presidenta republiky je oprávněn se zúčastnit schůzí vlády Československé socialistické republiky.
(3) Z výkonu své funkce je státní tajemník presidenta republiky odpovědný presidentu republiky.
§ 3
Úkoly spojené s funkcí presidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil zajišťuje Vojenská kancelář presidenta republiky. V čele této kanceláře stojí náčelník, kterého jmenuje a odvolává president republiky a který je také presidentu republiky přímo podřízen.
§ 4
(1) President republiky jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky Kanceláře presidenta republiky.
(2) Vnitřní organizaci Kanceláře republiky a jejich účelových zařízení, jakož i okruh pracovníků, na něž se vztahuje odstavec 1, stanoví se souhlasem presidenta republiky státní tajemník presidenta republiky v organizačním řádu Kanceláře republiky.
(3) Vnitřní organizací Vojenské kanceláře presidenta republiky určuje president republiky rozkazem.
(4) Při obsazování míst v Kanceláři presidenta republiky je třeba dbát zastoupení občanů obou republik.
§ 5
Oprávnění Kanceláře presidenta republiky
K plnění svých úkolů může si Kancelář presidenta republiky vyžadovat od státních orgánů zprávy a vysvětlení ve věcech spadajících do oboru její působnosti.
Závěrečná ustanovení
§ 6
Výši platu státnímu tajemníkovi presidenta republiky určuje president republiky podle zásad stanovených pro vedoucí federálních orgánů státní správy.
§ 7
(1) Zrušuje se zákon č. 654/1919 Sb., kterým se zřizuje Kancelář presidenta republiky.
(2) Nedotčeno zůstává vládní nařízení číslo 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu.
§ 8
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.