dnes je 30.9.2023

Input:

177/1946 Sb., Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách, platné do 31.12.1965

č. 177/1946 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 13. září 1946
o úpravě pracovní doby v pekárnách.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Pokud není dále stanoveno jinak, nesmí nikdo v pekárnách pracovati v době od 22. hodiny do 6. hodiny.
(2) Pekárnami podle odstavce 1 se rozumějí zejména též průmyslové a řemeslné pekárny včetně mlýnských a družstevních pekáren a pekárenská oddělení, přičleněná k jiným závodům, soukromým nebo veřejným ústavům.
§ 2.
(1) Zákaz podle § 1 se nevztahuje na přípravné práce.
(2) Přípravnými pracemi podle odstavce 1 se rozumějí topení v pecích a práce nutné k přípravě těsta včetně jeho odvažování (řezů) k výrobě bílého pečiva.
(3) S přípravnými pracemi smí se započíti při výrobě bílého pečiva nejdříve ve 3 hodiny a při výrobě chleba nejdříve o půlnoci.
(4) Ministr sociální péče může vyhláškou v Úředním listě, na Slovensku též v Úředním věstníku, stanoviti nejvyšší přípustný počet zaměstnanců, kteří smějí býti zaměstnáni přípravnými pracemi v době od půlnoci, po případě od 3. hodiny do 6. hodiny.
(5) Přípravnými pracemi v době noční (odstavec 4) nesmějí býti zaměstnáváni zaměstnanci mužského pohlaví mladší 18 roků a ženy. Výjimka je přípustná u učňů mladších 18 let v posledním půl roce učení, aby se vyučili přípravným pracem, ale jen potud, nepracuje-li se v pekárně na více směn.
§ 3.
(1) Vyžaduje-li to veřejný zájem, může ministr sociální péče v dohodě s ministrem výživy po slyšení zúčastněných zájmových organisací zaměstnanců a zaměstnavatelů povoliti pro celé skupiny pekáren nebo pro jednotlivé pekárny s více než 50 zaměstnanci na přechodnou dobu výjimky ze zákazu podle § 1.
(2) Okresní úřad ochrany práce může po slyšení zúčastněných zájmových organisací zaměstnanců a zaměstnavatelů povoliti pro jednotlivé pekárny na přechodnou dobu výjimky ze zákazu podle § 1:
a) jde-li o nutnou opravu provozního zařízení, kterou v dovolené pracovní době nelze provésti bez přerušení pravidelné výroby, nebo o poruchu v pravidelné výrobě, způsobenou takovou opravou, nebo
b) vyžaduje-li to veřejný zájem, pokud jde o pekárny s nejvýše 50 zaměstnanci, nebo
c) jde-li o pekárny, které pracují pro potřeby vojenské správy.
(3) Byla-li povolena výjimka podle odstavců 1 nebo 2, stanoví se zároveň její rozsah.
§ 4.
Za dovolené práce, konané v době od 22. hodiny do 6. hodiny, obsažené v §§ 2 a 3, náleží zaměstnancům příplatek za noční práci podle příslušné mzdové (platové) úpravy.
§ 5.
(1) Dozor na provádění ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných přísluší ministerstvu sociální péče, které jej též vykonává prostřednictvím okresních úřadů ochrany práce. Místní orgány sboru národní bezpečnosti poskytují na jejich žádost pomoc při výkonu dozoru.
(2) Dozorčí osoby a orgány uvedené v odstavci 1 jsou oprávněny v rozsahu nezbytně nutném pro výkon dozoru (odstavec 1) provésti kdykoliv prohlídku provozních místností pekáren. Při tom jsou povinny dbáti ustanovení §§ 8 až 10 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního, jakož i zachovati mlčenlivost