dnes je 17.4.2024

Input:

177/1948 Sb., Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem

č. 177/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 19. července 1948,
jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1, odst. 3 se slovo „telekomunikační“ nahrazuje slovy: „telekomunikačních vedení“.
2. V § 2, odst. 3 se připojuje tato věta: „Ministr techniky může nařízením zcela nebo zčásti přenést oprávnění podle prvé věty na zemské národní výbory, na exposituru moravskoslezkého zemského národního výboru v Ostravě a na ústřední národní výbor hlavního města Prahy a může vydat potřebné pokyny pro povolání výjimek podle prvé věty.“
3. Ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) zní:
„a) vyvlastňovat pozemky pro pozemní stavby (§ /8/ a udělovat povolení k rozdělení nebo přeměně pozemků na staveniště nebo stavební povolení lze jen uvnitř stavebního obvodu obce;“.
4. V § 3, odst. 1, písm. b) se za slovy „lze připustiti stavby“ vkládají slova: „a vyvlastňovat potřebné stavební pozemky“.
5. V § 3, odst. 2, větě druhé se za slovy „snadno prodloužiti“ vkládají slova: „při malé spotřebě vázaných stavebnin“.
6. § 3 se doplňuje odstavcem 6, který zní:
„(6) Okresní národní výbor, na Slovensku státní stavební úřad, zašle výměr o určení stavebního obvodu s kopií plánu podle odstavce 4 zemskému národnímu výboru, na Slovensku pověřenectvu techniky; shledá-li tento úřad, že stavební obvod byl určen v rozporu se zásadami stanovenými v odstavci 2 nebo 3, může do 15 dnů po dojití výměru rozsah obvodu z úřední moci omezit nebo jeho určení vůbec zrušit. Výměr o tom musí být v uvedené lhůtě doručen okresnímu národnímu výboru, na Slovensku státnímu stavebnímu úřadu, a je konečný.“
7. V § 5, odst. 4 se připojuje tato věta: „Jde-li o obec v obvodu působnosti plánovací komise pro hlavní město Praho a okolí s výjimkou území hlavního města Prahy, je zemský národní výbor v Praze povinen opatřiti si předem posudek této plánovací komise.“
8. V § 7, odst. 1, větě prvé se slova „podle § 2, odst. 1“ nahrazují slovy: „podle § 2, odst. 3“.
9. V § 7, odst. 2 se vypouštějí slova „nebo byl-li pro ni určen stavební obvod (stavební obvody),“ a připojuje se druhá věta, která zní: „Při pozemních stavbách třeba dbáti také toho, aby vzrostlé sady zůstaly zachovány.“
10. V § 13, odst. 1 se v první větě vypouštění slova „do 31. srpna 1948“ a v druhé větě se na konci slova „uvedených lhůt“ nahrazují slovy: „uvedené lhůty“.
11. Ustanovení § 15 zní:
„(1) Aby se usnadnilo splnění úkolů podle dvouletého plánu (zejména úsporou stavebnin a nákladů na stavby), může ministr techniky nařízením:
a) vydává závazné pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb,
b) zastavit nebo omezit vydávání stavebních povolení pro stavby nezařazené do úkolů dvouletého plánu,
c) zastavit nebo omezit provádění stavebních prací nezařazených do úkolů dvouletého plánu, a to po případě jen na určitou dobu, a stanovit