dnes je 9.12.2023

Input:

177/1968 Sb., Zákon o věrnostním přídavku horníků, platné do 30.6.1983

č. 177/1968 Zb.
[zrušené č. 62/1983 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1968
o věrnostním přídavku horníků
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
V uznání a ocenění věrnosti hornické práci poskytuje se pracovníkům v hornictví a hornickým učňům věrnostní přídavek horníků (dále jen „věrnostní přídavek“).
§ 2
(1) Věrnostní přídavek se poskytuje v podnicích, závodech a provozech, jejichž předmětem činnosti je těžba a úprava uhlí, radioaktivních surovin, rud a některých dalších vyhrazených nerostů těžených hornickým způsobem, výstavba provozních děl a zařízení pro těžbu těchto nerostných surovin, jakož i v podnicích, jejichž předmětem činnosti je vyhledávání a průzkum ložisek (dále jen „hornické organizace“); výčet dalších vyhrazených nerostů těžených hornickým způsobem schvaluje vláda Československé socialistické republiky.
(2) V hornických organizacích se poskytuje věrnostní přídavek pracovníkům, pokud pracují přímo v hornickém provozu nebo zabezpečují jeho technickou nebo ekonomickou přípravu, řízení a organizaci. Okruh těchto pracovníků podle pracovních činností, popřípadě povolání se blíže vymezí v kolektivní smlouvě. Ve výjimečných a odůvodněných případech lze okruh těchto pracovníků rozšířit. Rozšíření okruhu na pracovníky provádějící hornickou technologií výstavbu a údržbu podzemních děl nehornických provozů schvaluje vláda Československé socialistické republiky.
(3) Věrnostní přídavek se poskytuje také
a) báňským záchranářům z povolání;
b) pracovníkům strojírenských organizací, pokud trvale provádějí údržbu přímo v hornických provozech;
c) pracovníkům výzkumných ústavů, pokud trvale pracují na výzkumných pracovištích v podzemí (včetně pokusných štol);
d) dlouhodobě uvolněným funkcionářům a pracovníkům orgánů příslušných odborových svazů a báňským inspektorům vykonávajícím vrchní dozor podle horního zákona1) , pokud k výkonu těchto funkcí přišli přímo z pracovišť, kde by jim věrnostní přídavek příslušel podle jiných ustanovení tohoto zákona.
§ 3
Nárok na věrnostní přídavek vzniká po třech letech trvání nepřetržitého pracovního poměru v téže organizaci (dále jen „čekací doba“). U pracovníků, kteří jsou podle rozhodnutí státní zdravotní správy z důvodů preventivní zábrany vzniku chorob z povolání po uplynutí stanovené doby převádění na jiné pracoviště, se čekací doba zkracuje na polovinu. Hornickým učňům přísluší věrnostní přídavek po uplynutí prvního roku učební doby.
§ 4
(1) Věrnostní přídavek se poskytuje zásadně v těchto ročních částkách:
a) pracovníkům trvale pracujícím v podzemí (včetně báňských záchranářů z povolání), na lomech a skrývkách a na povrchových pracovištích, kde dochází k bezprostřednímu styku s koncentrátem uranové rudy, jakož i pracovníkům, kteří z uvedených pracovišť přešli podle § 2 odst. 3 písm.
d) , v rozpětí 800,- až 3800,- Kčs;
b) ostatním pracovníkům v rozpětí 600,- až 2300,- Kčs;
c) hornickým učňům po úspěšném ukončení každého učebního roku v rozpětí 100,- až 300,- Kčs.
(2) Výše věrnostního přídavku podle obtížnosti a rizikovosti vykonávané práce a podle délky trvání nepřetržitého pracovního poměru se