dnes je 16.4.2024

Input:

177/1969 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970

177/1969 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 22. decembra 1969
o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Schválenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1970 sa určujú sumou 45 775 783 000 Kčs celkové výdavky štátneho rozpočtu sumou 45 775 783 000 Kčs V štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky sú obsiahnuté rozpočty národných výborov súhrnným finančným vzťahom k štátnemu rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (dotáciami zo štátneho rozpočtu) vo výške 5 083 607 000 Kčs, subvenciami poskytovanými zo štátneho rozpočtu do rozpočtov národných výborov vo výške 5 378 730 000 Kčs.
§ 2
Splnomocnenie vlády Slovenskej socialistickej republiky
Vláda Slovenskej socialistickej republiky sa splnomocňuje:
a)  znížiť v priebehu roku 1970 rozpočtové výdavky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, dotácie a subvencie pre národné výbory, ak si to vyžiada zabezpečenie pokladničnej rovnováhy štátneho hospodárenia;
b)  upraviť v priebehu roku 1970 finančné vzťahy medzi ústredným rozpočtom a rozpočtami národných výborov, keď sa v dôsledku jej opatrení zmenia podmienky, za ktorých bol súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie určené;
c)  premietať do štátneho rozpočtu finančné dôsledky vyplývajúce z organizačných zmien a delimitácií, ktoré majú dosah na vzťah k štátnemu rozpočtu federácie.
§ 3
Splnomocnenie ministra financií
Minister financií sa splnomocňuje, aby obstarával finančné prostriedky prechodnými pôžičkami na krytie schodku štátneho rozpočtu republiky na príslušný rok, ak schodok vyplýva z časovej nezhody medzi príjmami a výdavkami rozpočtu; prechodné pôžičky treba zásadne splatiť do konca rozpočtového roku, keď to nie je možné, treba spôsob ich úhrady navrhnúť Slovenskej národnej rade najneskôr pri schvaľovaní štátneho záverečného účtu za rozpočtový rok, v ktorom bola prechodná pôžička uzavretá.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Klokoč v.r.
Colotka v.r.