dnes je 21.7.2024

Input:

178/1947 Sb., Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení, platné do 30.6.1957

č. 178/1947 Zb.
[zrušené č. 26/1957 Zb.]
ZÁKON
ze dne 15.října 1947
o částečné změně sazby daně z obohacení.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K dani z obohacení (dědické a darovací) podle sazby připojené k zákonu ze dne 12.srpna 1921, č. 337 Sb., o dani z obohacení, se vybírá přirážka, která činí:
a) dvacetpět procent u nabytí podrobených dani podle první až třetí třídy sazby, u první a druhé třídy se však vybírá jen k dani, připadající na část nabytí, která převyšuje hodnotu 2 000 000,- Kčs,
b) padesát procent u nabytí podrobených dani podle čtvrté až šesté třídy téže sazby.
(2) Přirážka podle odstavce 1 jest součástí daně z obohacení.
(3) Od přirážky jsou osvobozena nabytí, pro něž přísluší sleva na dani z obohacení podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 30.ledna 1947, č. 13 Sb., o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování.
§ 2.
Poznámka 4 k sazbě daně z obohacení se mění a zní:
„Nezletilým dětem a vnukům zůstavitelovým přísluší za každý rok chybějící do zletilosti sleva daně dědické na ně připadající, a to při nápadech do 50 000,- Kčs 5%ní (nejvýše však 100%) a při nápadech do 100 000,- Kčs 3%ní.
Zlomek roku aspoň šestiměsíční se počítá za celý rok.“
§ 3.
Nabyvatelům, kteří mají více než dvě děti, přísluší při čisté hodnotě nápadu do 50 000,- Kčs sleva daně dědické za třetí dítě 20%, za čtvrté 30%, za páté 50%. Při čisté hodnotě nápadu přes 50 000,- Kčs do 100 000,- Kčs přísluší nabyvatelům náležejícím do první a druhé třídy uvedené sazby jen sleva 10% za třetí dítě, 15% za čtvrté a 25% za páté a každé další dítě (nejvýše však 100%).
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Dolanský v.r.