dnes je 22.6.2024

Input:

178/1948 Sb., Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků

č. 178/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. července 1948
o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22a, odst. 4 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona ze dne 12. června 1947, č. 115 Sb. (dále jen zákon):
§ 1.
(1) V obcích, kde stavební obnovu neprovádí zmocněnec pro obnovu ustanovený podle § 3, odst. 6 zákona, se úhrada nákladů na obnovu zemědělských usedlostí s pozemky o výměře nepřesahující 13 ha v oblasti řepařské, 16 ha v oblasti obilnářské, 20 ha v oblasti bramborářské a 30 ha v oblasti pastvinářské a rodinných domků uvedených v § 3, odst. 6 zákona opatřuje na přihlášku stavebníka podle ustanovení § 22a, odst. 1, 2 a 3 zákona a způsob státní podpory na obnovu těchto objektů se řídí týmiž ustanoveními.
(2) Stavebník učiní přihlášku podle odstavce 1 nejpozději do 14 dnů po místním ohledání, konaném v obci podle § 7, odst. 2 a 3 zákona, zemské (okresní) komisi pro obnovu, neučinil-li tak při tomto místním ohledání. Ve výměru o obnově podle § 8 zákona budiž uvedeno, kteří, stavebníci objektů učinili takové přihlášky.
(3) V obcích, kde místní ohledání podle § 7, odst. 2 a 3 zákona bylo provedeno před účinností tohoto nařízení, upozorní okresní národní výbor, na Slovensku státní stavební úřad, vyhláškou stavebníky objektů uvedených v odstavci 1, aby, hodlají-li se přihlásiti o uhrazení nákladů na obnovu svých objektů podle § 22a zákona, učinili přihlášku ve stanovené lhůtě, která nebudiž kratší 14 dnů. Okresní národní výbor, na Slovensku státní stavební úřad, sdělí přihlášky, které mu došly, obci, v jejímž obvodu tyto objekty jsou, a zpraví zmocněnce pro obnovu, ustanoveného pro tuto obec.
(4) Přihlášky, učiněné po uplynutí lhůt podle odstavců 2 a 3, budou bezúčinné.
(5) Jakmile bude doručen výměr o obnově s údajem podle odstavce 2, nebo jakmile bude doručeno sdělení okresního výboru, na Slovensku státního stavebního úřadu, podle odstavce 3 obci, jest obec povinna hraditi náklady obnovy podle § 22a zákona.
§ 2.
Ustanovení § 1, odst. 1, 3, 4 a 5 platí obdobně i pro obnovu zemědělských usedlostí s pozemky, jejichž výměra nepřevyšuje výměru uvedenou v § 1, odst. 1, a rodinných domků, uvedených v § 3, odst. 6 zákona, která byla již provedena.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.