dnes je 16.4.2024

Input:

178/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší, platné do 30.4.1967

č. 178/1960 Zb.
[zrušené č. 35/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 1. prosince 1960
o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší
Na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 21. října 1960 č. 968 stanoví ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství:
Úvodní ustanovení
§ 1
Znečišťování ovzduší, které přináší stále se zvyšující industrializace našeho národního hospodářství, a škodlivým následkům ze znečišťování plynoucím je třeba účinně zabraňovat, poněvadž péče o lidské zdraví, ochrana hospodářských a ostatních zvířat a vegetace je jedním ze základních úkolů socialistického budování a souvisí přímo ze zvyšováním životní úrovně pracujících. Proto je třeba dbát, aby ke znečišťování ovzduší pokud možno vůbec nedocházelo, a za tím účelem projednat s podniky, které znečišťují ovzduší, opatření, která by zajistila maximálně možnou čistotu ovzduší.
§ 2
(1) Zajišťování ochrany čistoty ovzduší se provádí v úzké součinnosti všech odpovědných činitelů, tj. národních výborů, podniků a jim nadřízených resortů. Všechna opatření k zajištění ochrany čistoty ovzduší musí být projednána s příslušným podnikem, popř. též s jemu nadřízeným ministerstvem (národním výborem). Za neplnění opatření na ochranu čistoty ovzduší lze podnikům ukládat sankce.
(2) Podniky, které znečišťují ovzduší, projednají jim uložená opatření na ochranu čistoty ovzduší se všemi svými pracovníky. Provádění těchto opatření je třeba zajistit v kolektivních smlouvách, které uzavírají pracující s podnikem.
(3) Podniku lze ukládat jen taková opatření, která jsou reálná a splnitelná, zejména se zřetelem k současnému stavu vědy a techniky.
(4) Sankce lze ukládat jen při zaviněném nesplnění uložených reálných opatření.
§ 3
Úkoly plánovacích komisí
(1) Opatření na ochranu čistoty ovzduší ukládá okresní plánovací komise, souhlasí-li s provedením těchto opatření podnik znečišťující ovzduší, v ostatních případech krajská plánovací komise. Krajská plánovací komise projedná před svým rozhodnutím zamýšlená opatření s ministerstvem, do jehož působnosti patří podnik, jemuž se provedení opatření ukládá.
(2) Opatření na ochranu čistoty ovzduší ukládá plánovací komise okresního národního výboru, na jehož území je zdroj znečišťování. Je-li zdroj znečišťování na území dvou (více) okresů, projedná věc plánovací komise okresního národního výboru, na jehož území je sídlo závodu. Jsou-li dotčeny též zájmy jiných okresů, přizvou se k jednání jejich zástupci.
(3) Sankce uložené plánovací komisí provedou bezodkladně věcně a místně příslušné orgány.
Odborné komise pro péči o zdravé přírodní prostředí
§ 4
(1) Při krajských plánovacích komisích a při okresních plánovacích komisích určených radami krajských národních výborů (zejména v okresech, kde se vyskytují významné zdroje znečišťováni ovzduší) zřídí se odborné komise pro péči o zdravé přírodní prostředí (dále jen „odborné komise“). Tyto odborné komise budou složeny ze zástupců
a) komisí nebo odborů plánovacích, zdravotnických, výstavby,