dnes je 3.12.2023

Input:

178/1968 Sb., Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

č. 178/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 413/2002 Z.z.]
VYHLÁŠKA
předsedy vlády
ze dne 17. prosince 1968,
kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 4. prosince 1968 o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců.
 
Ing.Černík v. r.
 
OPATŘENÍ
Ústřední rady odborů
ze dne 4. prosince 1968
o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Československé socialistické republiky podle § 63 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb. (dále jen „zákon“), a podle čl. 13 písm. h) a čl. 42 stanov Revolučního odborového hnutí:
Čl. I
Opatření Ústřední rady odborů ze dne 22. prosince 1958, o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněné vyhláškou předsedy vlády č. 91/1958 Sb., ve znění vyhlášek č. 191/1960 Sb. a č. 6/1967 Sb. (dále jen „opatření“), se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 2 zní:
㤠2
Nemocenské pojištění pracovníků a občanů postavených jim v nemocenském pojištění na roveň (dále jen „nemocenské pojištění“) se provádí v závodech a v orgánech Revolučního odborového hnutí určených v dalších částech tohoto opatření.“
2. Část druhá zní:
„Část druhá
Orgány nemocenského pojištění a jejich úkoly
§ 7
Orgány v závodě
(1) Závodní výbor řídí provádění nemocenského pojištění v závodě a dbá, aby se uskutečňovalo podle platných předpisů v souladu se zájmy pracujících a aby se s jeho prostředky řádně hospodařilo.
(2) Jako orgán závodního výboru působí při provádění nemocenského pojištění komise národního pojištění. Jsou-li v závodě zřízeny dílenské výbory Revolučního odborového hnutí, působí při provádění nemocenského pojištění jako jejich orgány také dílenské komise národního pojištění. Těmto orgánům náleží zejména rozhodování o dávkách podle dalších ustanovení opatření a podle předpisů o dávkách.1*Není-li komise národního pojištění (dílenská komise národního pojištění) zřízena, vykonává její působnost závodní (dílenský) výbor přímo.
(3) Odborové orgány uvedené v předchozích odstavcích vykonávají v závodě také působnost, která Revolučnímu odborovému hnutí náleží při součinnosti a kontrole v péči o zdraví a v sociálním zabezpečení.2*
(4) O zřizování komisí národního pojištění uvedených v odstavci 2 a o způsobu jednání a usnášení odborových orgánů v závodě ve věcech nemocenského pojištění platí organizační směrnice Revolučního odborového hnutí. Výdaje spojené s činností orgánů podle předchozích odstavců hradí závodní výbor z vlastních prostředků.
(5) Při provádění nemocenského pojištění v závodě spolupůsobí závod způsobem stanoveným v dalších částech opatření a v předpisech o dávkách.1*
§ 8
Správa nemocenského pojištění
(1) Úkoly, které náleží Revolučnímu odborovému hnutí v nemocenském pojištění a uskutečňují se mimo závody,