dnes je 26.2.2024

Input:

179/1950 Sb., Nařízení o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jejich zrušení bez výpovědi, platné do 31.3.1964

č. 179/1950 Zb.
[zrušené č. 40/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 19. prosince 1950
o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem práce a sociální péče podle § 385 odst. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):
§ 1.
Přivolení k výpovědi se zřetelem na potřebu pronajimovatelu může být dáno:
a) je-li bytu, zřízeného při podniku národním nebo komunálním anebo při podniku družstev zapsaných v podnikovém rejstříku a určeného pro ubytování jeho zaměstnanců, nezbytně třeba pro ubytování zaměstnance tohoto podniku a nájemce není jeho zaměstnancem;
b) je-li bytu, zřízeného v budovách jednotného zemědělského družstva nebo zemědělského výrobního družstva, třeba pro člena družstva a nájemce přestal být jeho členem;
c) je-li bytu, zřízeného v budově úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy a určeného pro ubytování jejich zaměstnanců, nezbytně třeba pro ubytování zaměstnance tohoto úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy a nájemce není jeho zaměstnancem;
d) je-li v domech cizího státu třeba nájemního předmětu pro účely jeho diplomatické misse nebo jeho konsulárního úřadu a přísluší-li Československé republice tytéž výhody ve státě, o který jde; prohlášení o tom, zda vzájemnost je zaručena, dává soudům v pochybných případech ministerstvo spravedlnosti;
e) prokáže-li se pronajimatel pravomocným příkazem nebo souhlasem příslušného národního výboru jako stavebního úřadu ke stavební úpravě, kterou nelze provést bez vyklizení nájemního předmětu;
f) chce-li se pronajimatel nastěhovat do bytu ve svém rodinném domku nebo potřebuje-li bytu v něm pro své ženaté (vdané) děti a nevyžaduje-li podle uvážení poměrů jak pronajimatelových nebo jeho dětí, tak nájemcových obecný zájem na plnění úkolů jednotného hospodářského plánu, ani hospodářské a rodinné poměry nájemcovy, aby nájemní poměr zůstal zachován.
§ 2.
(1) Pro chování nájemcovo může být dáno přivolení k výpovědi:
a) jestliže nájemce přes výstrahu užívá nájemního předmětu nebo trpí, aby se ho užívalo tak, že pronajimateli vzniká značná škoda;
b) jestliže nájemce nebo osoba, která s ním bydlí, přes výstrahu hrubým způsobem porušuje zásady společenského soužití v domě, zejména porušuje opětovně hrubě pořádek v domě nebo budí v něm svým chováním pohoršení;
c) byl-li nájemce odsouzen pro trestný čin nebo závažnější přestupek, které byly spáchány vůči pronajimatelovi nebo jeho zástupci nebo vůči spoluobyvatelům domu;
d) nezaplatí-li nájemce nájemné, ač byl po jeho splatnosti upomenut, do konce lhůty, kterou mu pronajimatel povolil alespoň na patnáct dnů od upomínky; soud může odepřít přivolení k výpovědi, jestliže nájemce zaplatil dlužné nájemné nejpozději před skončením výpovědního řízení;
e) dal-li nájemce bez vážných důvodů do podnájmu celý byt nebo sice jeho část, ale ve zbývající části sám nebo příslušníci jeho rodiny nebydlí.
(2) Nájemným ve smyslu odstavce 1 písm. d) se rozumí nájemné smluvené nebo určené v mezích cenových předpisů, dávky a