dnes je 26.2.2024

Input:

18/1946 Sb., Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu, platné do 30.6.1950

č. 18/1946 Zb.
[zrušené č. 64/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 16. ledna 1946
o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pracovní poměry zaměstnanců nastoupivších presenční službu nebo vojenský výcvik příslušníků náhradní zálohy zůstávají zachovány a platí o nich obdobně ustanovení zákona ze dne 31. března 1925, č. 61 Sb., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních), s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1, § 4, odst. 2 a § 5, věty třetí a čtvrté.
§ 2.
(1) Zaměstnanci nemají v době, kdy vykonávají presenční službu (vojenský výcvik) nároku na dovolenou; doba presenční služby (vojenského výcviku) se však započítává do doby rozhodné pro vznik nároku na dovolenou a její výměru.
(2) Nastoupením presenční služby (vojenského výcviku) není dotčen nárok na dovolenou za rok 1945; pokud této dovolené nemohlo býti plně využito do nastoupení presenční služby (vojenského výcviku), přísluší za ni, po případě za její část, náhrada v penězích.
§ 3.
Zaměstnancům uvedeným v § 1 přísluší při nastoupení presenční služby (vojenského výcviku) vedle mzdy (platu), na kterou mají nárok podle platných předpisů nebo ujednání, ještě mzda (plat) po dobu jednoho týdne.
§ 4.
Předpisy a ujednání pro zaměstnance příznivější zůstávají nedotčeny.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1945; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Ďuriš v. r.
 
za Dr. Šoltésze