dnes je 17.4.2024

Input:

18/1950 Sb., Zákon o zrušení osidlovacích úřadů

č. 18/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 9. března 1950
o zrušení osidlovacích úřadů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Osidlovací úřady v Praze a v Bratislavě a jejich orgány (oblastní osidlovací úřadovny a poradní sbory), jakož i ústřední komise pro vnitřní osídlení se zrušují. Jejich působnost, pokud podle § 4 nezaniká, přechází na příslušný Fond národní obnovy, nestanoví-li vládní nařízení jinak.
(2) Ministerstvo financí může v dohodě s ministerstvem vnitra přenést vyhláškou v příslušném úředním listě na národní výbory některé úkoly Fondů národní obnovy, souvisící zejména se správou a rozdělením konfiskovaného majetku. Výjimečně může takto přenést tyto úkoly, pokud by nemohly být vhodně obstarávány u národních výborů, na jiné orgány, zejména na ústřední úřady.
§ 2.
(1) Fondy národní obnovy vykonávají svou působnost v oboru ministerstva financí, jemuž podléhají.
(2) Fondy národní obnovy vydávají směrnice pro provádění úkolů přenesených z jejich působnosti na národní výbory nebo na jiné orgány a dohlížejí na provádění těchto úkolů. Pokud úkoly Fondů národní obnovy budou přeneseny na ústřední úřady, budou vykonávány v souladu s těmito směrnicemi.
(3) Stálé poradní sbory Fondů národní obnovy se zrušují.
§ 3.
Podrobnosti, zejména také pokud jde o změny v organisaci Fondů národní obnovy vyplývající z tohoto zákona a pokud jde o zaměstnance osidlovacích úřadů, upraví vláda nařízením.
§ 4.
Platnosti pozbývají dekret presidenta republiky č. 27/1945 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení, a statuty osidlovacích úřadů vyhlášené vyhláškami ministra vnitra č. 72/1945 Sb., a č. 241/1946 Sb.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. března 1950; provedou jej ministři vnitra a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.