dnes je 20.7.2024

Input:

18/1954 Sb., Vládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení, platné do 31.12.1975

č. 18/1954 Zb.
[zrušené č. 121/1975 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. dubna 1954
o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, a podle § 7 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Dosavadní formy pensijního nadlepšení nejsou v souladu s principy socialistického důchodového zabezpečení. Proto se pensijní nadlepšení ruší a nároky z něho se převádějí do důchodového připojištění. Účastníci dosavadního pensijního nadlepšení si mohou zvyšovat své nároky z národního důchodového pojištění i nadále formou důchodového připojištění. Získané nároky z dosavadního pensijního nadlepšení se přitom zachovávají podle dalších ustanovení tohoto nařízení.
§ 2.
(1) Nároky z dosavadního pensijního nadlepšení vypořádá Státní úřad důchodového zabezpečení, u něhož je stát zaručuje ve formě nároků z důchodového připojištění ve výši a za podmínek stanovených tímto nařízením.
(2) Výše důchodů poskytovaných podle tohoto nařízení není závislá na hospodářských výsledcích důchodového připojištění; výdaje na tyto důchody hradí stát ze státních prostředků.
Oddíl I.
Úprava nároků účastníků dosavadního pensijního nadlepšení, kteří nejsou důchodci.
§ 3.
(1) Nároky stanovené podle dosavadních předpisů o pensijním nadlepšení se zachovávají v dosavadní výši, jestliže nepřevyšují, jde-li o nárok
 
a)
na starobní (invalidní) důchod, částku
250, - Kčs,
b)
na vdovský důchod, částku
125, - Kčs
c)
na sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte, částku
125, - Kčs
d)
a na sirotčí důchod jednostranně osiřelého dítěte, částku
62,50 Kčs

měsíčně.
(2) Převyšují-li nároky stanovené podle dosavadních předpisů o pensijním nadlepšení uvedené částky, zachovávají se ve výši poloviny nároků určených podle stanov; přitom nesmějí klesnout pod částky uvedené v odstavci 1. Jestliže však podle dosavadních předpisů byly nároky sníženy více než o polovinu a přitom převyšují částky uvedené v odstavci 1, zachovávají se jen ve výměře takto snížené. Předseda státní komise důchodového zabezpečení stanoví vyhláškou v úředním listě, jak se určují nároky podle stanov pro účely tohoto nařízení.
§ 4.
(1) Podle tohoto nařízení se poskytují důchody starobní, invalidní, vdovské a sirotčí.
(2) Nárok na důchod podle odstavce 1 vzniká a trvá jen spolu s nárokem na důchod téhož druhu (s nárokem na výchovné) z národního pojištění.
(3) K důchodům podle odstavce 1 se nehledí ani při úpravě důchodů z národního pojištění podle předpisů o zvýšení těchto důchodů v souvislosti s peněžní reformou ani při krácení důchodů z národního pojištění z jakéhokoliv důvodu.
§ 5.
Pokud nebyly vydány převodní částky podle dřívějších předpisů o přestupek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění (zaopatření), převody se již neprovedou a nároky se posuzují tak, jak byly získány u dřívějších nositelů pojištění (zařízení pensijního nadlepšení); přitom se pro zachování nároku přihlédne k příspěvkovým dobám získaným u všech nositelů pojištění (zařízení).
§ 6.
Nároky z dosavadního pensijního nadlepšení nebo z