dnes je 2.12.2023

Input:

18/1955 Sb., Vládní nařízení o kvantitativní přejímce výrobků, platné do 31.12.1958

č. 18/1955 Zb.
[zrušené č. 69/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. dubna 1955
o kvantitativní přejímce výrobků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
ČÁST PRVÁ.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Toto nařízení upravuje kvantitativní přejímku výrobků mezi podniky, organisacemi a zařízeními socialistického sektoru i orgány státní správy a postup při reklamacích množství.
§ 2.
Odběratel je vždy povinen provést kvantitativní přejímku výrobků. Pokud neupravují základní podmínky dodávky nebo jiné předpisy závazné pro obě strany kvantitativní přejímku jinak, platí pro ni ustanovení tohoto nařízení.
ČÁST DRUHÁ.
Postup při kvantitativní přejímce výrobků.
Oddíl 1.
Kvantitativní přejímka.
§ 3.
Kvantitativní přejímka spočívá v prověrce správnosti dodaného množství výrobků.
§ 4.
Kvantitativní přejímku výrobků bez obalů provádí odběratel v místě dodání (na př. železniční stanice určení, sklad dodavatele nebo odběratele a pod.). Kvantitativní přejímku výrobků v obalech provádí až ve svém skladu; v místě dodání přejímá výrobky v obalu jen podle počtu kusů obalů a jejich zjevné neporušenosti, po případě podle hrubé váhy jednotlivých kusů obalů.
§ 5.
(1) kvantitativní přejímku výrobků bez obalů a přejímku výrobků v obalech podle počtu kusů obalů, po případě podle hrubé váhy jednotlivých kusů obalů je odběratel povinen provést ihned při odběru a u výrobků dopravených veřejným dopravcem ještě za přítomnosti orgánu tohoto dopravce.
(2) Kvantitativní přejímku výrobků v obalech podle počtu výrobků v obalech, po případě podle čisté váhy dodaného množství výrobků je odběratel povinen provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin u výrobků, které se rychle kazí a do 15 dnů u ostatních výrobků.
(3) Lhůty stanovené v odstavci 2 počínají při místní dodávce dnem, kdy odběratel odebral výrobky ve skladu dodavatele, jinak dnem dodání výrobků do místa (stanice, přístavu) určení.
§ 6.
Zjistí-li odběratel při přejímání výrobků v obalech nesrovnalosti v hrubé váze nebo v počtu kusů, anebo zjistí-li, že obaly jsou porušeny, sepíše o tom ihned se zástupcem dodavatele zápis; v případě, že přejímá výrobky od dopravce, sepíše zápis s orgánem dopravce, po případě zajistí jeho sepsání orgánem dopravce v předepsané formě. Ze zápisu musí být zřejmo, kdy, kde, za účasti koho a z jakého důvodu byl sepsán a co bylo zápisem zjištěno. Zápis musí být všemi zúčastněnými podepsán.
§ 7.
(1) Zjistí-li odběratel při kvantitativní přejímce, že množství výrobků nesouhlasí s údaji průvodních dokladů (dodacích listů, přepravních dokladů, faktur a pod.). musí sestavit protokol o kvantitativních vadách.
(2) V závažných případech přeruší odběratel otvírání zbývajících obalů a vyhotoví o tom ihned záznam, který podepíší osoby, které prověřovaly množství. odběratel pak vyzve telegraficky nebo telefonicky dodavatele k účasti na prověrce množství zbývajících výrobků a na sestavení protokolu o kvantitativních vadách.
(3) Nedostaví-li se dodavatel na výzvu, musí odběratel přizvat k sestavení protokolu o