dnes je 30.9.2023

Input:

180/1950 Sb., Nařízení o exekuci na peněžité pohledávky a plat, platné do 31.3.1964

č. 180/1950 Zb.
[zrušené č. 99/1963 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 19. prosince 1950
o exekuci na peněžité pohledávky a plat.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministry práce a sociální péče, vnitra a financí podle § 530 odst. 2, § 531 odst. 1 a § 535 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):
§ 1.
(1) Základní částka sloužící pro výpočet nezabavitelného platu činí 1.200 Kčs měsíčně, při výplatě za týdny 270 Kčs týdně a při výplatě za dny 45 Kčs denně.
(2) Hranice, nad niž je plat zabavitelný bez omezení, činí 9.000 Kčs měsíčně, při výplatě za týdny 2.070 Kčs týdně a při výplatě za dny 345 Kčs denně, a to vždy čistého platu.
§ 2.
Při výpočtu čistého platu se odpočítávají daň ze mzdy, pojistné národního pojištění (příspěvky na vojenskou nemocenskou péči) a příspěvky, které platí zaměstnanec do účelového jmění pro podpory při včleňování do práce.
§ 3.
Exekuci podléhají a do čistého platu se započítávají:
a) poloviny odměn za práci přes čas, za vyšší a mimořádné výkony a peněžitých náhrad za nevyčerpanou dovoleno na zotavenou;
b) z odměny za zlepšovací návrhy částka převyšující v každém jednotlivém případě 10.000 Kčs;
c) z jiných jednorázových plnění, jež jsou v souvislosti s pracovním poměrem, částka převyšující v každém jednotlivém případě 3.000 Kčs;
d) z věrnostních přídavků částka převyšující 10.000 Kčs.
§ 4.
(1) Příspěvky na úhradu uzavření manželství, nákladů porodu nebo úmrtí se do čistého platu nezapočítávají, i když jsou poskytovány zaměstnavatelem. Exekuci podléhají jen jejich části, které přesahují částku 5.000 Kčs;to platí i tehdy, jde-li o plnění poskytovaná k těmto účelům na základě smlouvy.
(2) Příspěvky a plnění podle odstavce 1 podléhají však exekuci bez omezení, je-li exekuce vedena k úhradě nákladů, pro něž jsou poskytovány.
§ 5.
Sociální a studijní příspěvky na výchovu a výživu (včetně přídavků na děti a příplatku k těmto přídavkům), i když jsou poskytovány zaměstnavatelem, jakož i náhrada nákladů spojených s pracovním výkonem podléhají exekuci, jen pokud se exekuce vede pro úhradu nároků, pro něž jsou poskytovány.
§ 6.
(1) Dary z milosti a čestné dary se posuzují jako sociální příspěvky na výchovu a výživu.
(2) Čestné platy a důchody, platy z milosti a výměnky se posuzují jako plat (§ 529 občanského soudního řádu).
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.