dnes je 21.4.2024

Input:

180/1960 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o uvolňování a kontrole osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond, platné do 31.12.1964

č. 180/1960 Zb.
[zrušené č. 208/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
generálního ředitele Státní banky československé
ze dne 5. prosince 1960
o uvolňování a kontrole osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond
Generální ředitel Státní banky československé stanoví podle § 11 odst. 3 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle § 21 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a k provedení § 27 odst. 3 vyhlášky ministra financí č. 157/1960 Sb., o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Státní banka československá (dále jen „banka“) jako součást jednotné socialistické finanční soustavy je spoluodpovědna za ekonomické působení financí na výrobu a oběh tak, aby se dosáhlo maximální efektivnosti národního hospodářství. Pomáhá proto zejména odhalovat rezervy a mobilizovat všechny zdroje národního hospodářství a co nejúčinněji je vynakládat.
(2) Důležitou součástí nákladů, ovlivňující jak hospodárnost v činnosti organizací, tak i plánované proporce mezi výrobou a spotřebou, jsou osobní náklady (výdaje) mimo mzdový fond.
§ 2
Tato vyhláška upravuje způsob kontroly osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond (dále jen „osobní výdaje“) u organizací státního socialistického sektoru (dále jen „organizace“), které mají u banky obratový, běžný nebo jiný podobný účet. U rozpočtových organizací (zapojených všemi příjmy a výdaji na státní rozpočet) a u osvětových zařízení, jimž se poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu, se však uvolňování a kontrola osobních výdajů provádí podle této vyhlášky jen za podmínek uvedených v § 11 písm. d) této vyhlášky. Uvolňování a kontrola osobních výdajů u jiných organizací socialistického sektoru než organizací státního socialistického sektoru se provádí podle zásad této vyhlášky a na základě dohody banky s příslušnými ústředími organizací.
§ 3
(1) Osobními výdaji se rozumí veškeré peněžní výplaty fyzickým osobám, nesnížené o případnou daň, pokud tyto výplaty nejsou součástí mzdového (prémiového) fondu organizace, není-li zvlášť stanoveno, že do osobních výdajů nepatří.
(2) Do osobních výdajů se zahrnují
a) odměny za práce, tj. odměny (honoráře) za fyzickou a duševní práci vykonávanou
aa) pracovníky, kteří nejsou v evidenčním stavu organizace,
ab) pracovníky, kteří sice v evidenčním stavu organizace jsou, avšak uvedenou práci vykonávají jako nepravidelnou činnost, nesouvisející přímo s jejich normálními pracovními úkoly, a jde-li o pracovní úkoly, které se bezprostředně netýkají plánované činnosti organizace,
b) náhrady cestovních, stěhovacích apod. výdajů,
c) ostatní výplaty (peněžní požitky nebo náhrady povahy osobních výdajů) fyzickým osobám, není-li stanoveno, že do osobních výdajů nepatří.
(3) Podrobnou náplň skupin a) až c) osobních výdajů stanoví směrnice Státního úřadu statistického, které také určí výdaje, které do osobních