dnes je 26.5.2024

Input:

181/1947 Sb., Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob

č. 181/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 15.října 1947
o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních jsou osvobozena - vyjímajíc soudní řízení - podání, vysvědčení a úřední vyhotovení nebo úkony, kterých je třeba.
a) k úpravě osobních majetkových nebo výdělkových poměrů, nutné v souvislosti s přestěhováním československých státních občanů, kteří opustili v době od 23. září 1938 do 5.května 1945 své řádné bydliště na území Československé republiky proto, že území, v kterém měli bydliště, bylo obsazeno cizí mocí, nebo proto, že byli pronásledováni nepřáteli z důvodů národních, politických nebo rasových nebo proto, že se musili na úřední příkaz přestěhovati, anebo
b) k úpravě osobních majetkových nebo výdělkových poměrů, nutné v souvislosti s přistěhováním krajanů vracejících se do vlasti, jakož i k tomu, aby se jim umožnilo nebo usnadnilo nastoupení či provozování povolání (zaměstnání), přiměřeného jejich dosavadnímu povolání (zaměstnání) (§ 1 zákona ze dne 12.dubna 1946, č. 75 Sb., o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska).
§ 2.
Od poplatků jsou osvobozeny též dlužní listiny o zápůjčkách poskytnutých přestěhovalcům nebo přistěhovalcům (§ 1) k účelům uvedeným v § 1 přímo nebo nepřímo ze státních prostředků, dále listiny o převzetí státní záruky ze zápůjčky poskytnuté takovým osobám k uvedeným účelům peněžními ústavy, které jsou k poskytování takovýchto půjček zmocněny státem, listiny o postupu takových zápůjček státu nebo Ústavu pro péči o uprchlíky (dále jen Ústav), knihovní zápisy a výmazné kvitance o uvedených zápůjčkách, jakož i odpočty úroků, které peněžní ústavy vydávají ministerstvu sociální péče nebo Ústavu, převzal-li stát nebo Ústav závazek hraditi úroky z poskytnuté zápůjčky.
§ 3.
(1) Ministerstvo financí může povoliti, a to v případech uvedených pod písm. b) s přihlédnutím k zásadám vzájemnosti, osvobození od daně z obohacení a poplatků z právních jednání, písemností a úředních úkonů, jakož i od dávek za úřední úkony ve věcech správních, nebo jejich snížení, a to i v jiných případech než uvedených v § 1, jestliže by poplatek (daň) nebo dávka postihly
a) přestěhovalce, přistěhovalce nebo příslušníky jiných skupin osob, které utrpěly újmu ve svých majetkových nebo výdělkových poměrech v souvislosti s válečnými událostmi, nebo pozůstalé po takových osobách, pokud by požadováním poplatku (daně) nebo dávky byla způsobena tvrdost, zejména ohrožena výživa poplatníka nebo jeho rodiny, anebo
b) přistěhovalce a osoby přesídlující z Československa do jiných států v souvislosti s jejich přesídlením z jednoho státního území do druhého, jakož i jejich hospodářství (živnost) nebo majetek vyvážený při takových přesídlení.
(2) Ministerstvo financí bude vykonávat působnost podle odstavce 1 na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřenectva financí, které se při tom bude říditi směrnicemi a