dnes je 22.6.2024

Input:

181/1949 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě

č. 181/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. června 1949
o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
Přesuny působnosti.
§ 1
(1) Za účelem zjednodušení a zhospodárnění veřejné správy při projednávání některých personálních poměrů se přenášejí
1. z působnosti vlády na ústřední úřady věci uvedené v příloze I k tomuto nařízení,
2. z působnosti ústředních orgánů na osobní úřady jim podřízené věci uvedené v příloze II k tomuto nařízení.
(2) Ustanovení položek 1 až 4, 7, 16 až 23 a 28 až 30 přílohy II k tomuto nařízení se nevztahují na vojenskou správu a ustanovení položek 16 a 18 téže přílohy na důstojníky Sboru národní bezpečnosti a na úředníky správní služby národní bezpečnosti.
§ 2
(1) Kde v přílohách I, II a III k tomuto nařízení jsou uvedena ustanovení zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatika), zákona ze dne 24. června 1926 č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), nebo zákona ze dne 14. května 1896, č. 74 ř. z., o zaopatření civilních úředníků státních (učitelů státních), pak sluhů, jakož i jejich vdov a sirotků, ve znění zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z roku 1920, platí pro zaměstnance, na něž se tato ustanovení nevztahují, předpisy, které odpovídají těmto ustanovením.
(2) Jestliže v řízení o věcech, které se přenášejí z působnosti vlády nebo ústředního úřadu, byl až doposud účasten též jiný ústřední úřad (orgán), odpadá i tato účast. Tato účast odpadá také, jestliže v podobných případech bude rozhodovati ústřední úřad nebo úřad k němu přičleněný jako osobní úřad.
Zrušení schvalovacího práva v některých případech a zastavení některých působností.
§ 3
(1) Práva schvalovací (práva udíleti souhlas) uvedená v přílohách III a IV se zrušují.
(2) Až na další se nebudou s výjimkou uvedenou v odstavci 3:
1. kvalifikovati zaměstnanci podle §§ 14 až 20 služební pragmatiky a obdobných předpisů,
2. sestavovati pořadníky podle §§ 37 až 39 služební pragmatiky a obdobných předpisů,
3. udíleti čestné tituly podle vládního nařízení ze dne 2. března 1939, č. 60 Sb., o čestných titulech státních a jiných veřejných zaměstnanců.
(3) Ustanovení odstavce 2, č. 1 se nevztahuje na vojenskou správu.
(4) Ustanovení § 2 platí obdobně i pro případy uvedené v přílohách III a IV k tomuto nařízení.
Zjednodušení disciplinárního (kárného) řízení.
§ 4
Působnost disciplinárních komisí (disciplinárních senátů) a jejich předsedů podle služební pragmatiky se přenáší na úřady (orgány), při nichž jsou tyto komise zřízeny (disciplinární úřady), pokud ústřední úřad ji nepřenese na osobní úřady. Funkce disciplinárních zástupců zaniká.
§ 5
Řízení před disciplinárními úřady (§ 4) se řídí předpisy služební pragmatiky s těmito odchylkami:
1. Před zahájením řízení je třeba slyšeti jednotnou odborovou organisaci.
2. Disciplinární vyšetřování provede, pokud toho