dnes je 26.2.2024

Input:

181/1950 Sb., Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů

č. 181/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Důchody z národního pojištění, které byly do 31. března 1950 odpočivnými (zaopatřovacími) platy z veřejného pensijního zaopatření, se zvyšují s účinností od 1. ledna 1950, a to:
a) důchod starobní nebo invalidní
(bývalé výslužné a obdobné platy) o 200 Kčs měsíčně,
b) důchod vdovy nebo družky
(bývalá vdovská pense nebo zaopatřovací
požitek družky) o 150 Kčs měsíčně,
c) důchod sirotčí
(bývalá sirotčí pense) o 100 Kčs měsíčně.
(2) Zvýšení podle odstavce 1 (jeho část) přísluší jen potud, pokud důchod po zvýšení nepřesahuje, jde-li
a) o důchod starobní nebo invalidní, 1700 Kčs měsíčně,
b) o důchod vdovy nebo družky, 1300 Kčs měsíčně,
c) o důchod sirotčí, 800 Kčs měsíčně.
§ 2.
Starobní a invalidní důchody uvedené v § 1 činí po zvýšení nejméně 9600 Kčs ročně.
§ 3.
Důchodcům, kteří jsou trvale tak bezmocni, že potřebují ošetření a obsluhy jinou osobou, lze zvýšit důchod až o polovinu. Byl-li důchod zvýšen již podle § 1, bere se za základ výpočtu takto zvýšený důchod. Důchod sirotčí lze zvýšit pro bezmocnost až od sedmého roku věku.
§ 4.
(1) Za důchody podle § 1 se nepovažují platy poskytované podle § 22 vládního nařízení č. 380/1938 Sb., o úsporných opatřeních personálních, ve znění vládního nařízení č. 136/1941 Sb. a zákona č. 39/1946 Sb., nebo podle § 83 vládního nařízení č. 210/1947 Sb., o úpravě platových a s nimi souvisících služebních poměrů státních a jiných veřejných zaměstnanců, jakož i poživatelů odpočivných (zaopatřovacích) platů na Slovensku.
(2) Důchodem se rozumí úhrn bývalých odpočivných (zaopatřovacích) platů s příslušenstvím; nezapočítává se však výchovné, zvláštní přídavek k výchovnému, příspěvky na výchovu a zvýšení odpočivných (zaopatřovacích) platů pro bezmocnost.
(3) Náleží-li sirotčí důchod několika oprávněným, náleží zvýšení každému z nich; při tom se za důchod považuje poměrná jeho část, stanovená podle počtu hlav.
(4) Má-li důchodce dva nebo více důchodů, hledí se k úhrnu důchodů. Zvýšení náleží podle ustanovení pro důchodce příznivějších.
(5) Je-li důchod pozůstalých snížen proto, že jsou částečně zaopatřeni, přísluší zvýšení krácené v poměru, v jakém je snížen důchod; pro zjištění, zda není překročena hranice stanovená v § 1 odst. 2, bere se v počet nesnížený důchod.
§ 5.
Předchozí ustanovení platí přiměřeně pro příjemce pravidelných odpočivných (zaopatřovacích) platů z veřejného pensijního zaopatření, které se nestaly důchody národního pojištění.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři práce a sociální péče, financí a národní obrany.
 
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.
Kabeš v.r.
Erban v.r.