dnes je 26.5.2024

Input:

182/1947 Sb., Zákon o stíhání trestných činů proti státu, platné do 23.10.1948

č. 182/1947 Zb.
[zrušené č. 231/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 24.října 1947
o stíhání trestných činů proti státu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Trestné činy proti státu se stíhají na celém státním území podle zákona ze dne 19.března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, vydaných přede dnem 30.září 1938 (dále je zákon na ochranu republiky), a to před soudy zřízenými podle zákona ze dne 4.února 1935, č. 68 Sb., o vrchních soudech jako soudech státních, po případě před jinými soudy příslušnými k řízení o trestných činech podle zákona na ochranu republiky.
§ 2.
(1) Trestné činy proti státu, spáchané přede dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, se stíhají rovněž podle zákonů uvedených v § 1, pokud řízení o těchto trestných činech nebylo již pravomocně skončeno.
(2) Na pravomocné rozsudky vynesené československými soudy podle zákona ze dne 26.listopadu 1940, č. 320 Sl. z., o trestných činech proti státu, se hledí, jako by byly vyneseny podle zákona na ochranu republiky.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Dr.Zenkl v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Ursíny v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
arm.gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Zmrhal v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ing. Kopecký v.r.
Hála v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Franek v.r.
Dr. Clementis v.r.
též za ministra Masaryka
Lichner v.r.