dnes je 19.7.2024

Input:

182/1948 Sb., Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny, platné do 31.12.1989

č. 182/1948 Zb.
[zrušené č. 158/1989 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. července 1948,
kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Činnost Poštovní spořitelny jako peněžního ústředí.
§ 1.
Poštovní spořitelna v Praze jest celostátním peněžním ústředím, u něhož se soustřeďují peněžité prostředky tak, aby bylo zajištěno účelné hospodaření s nimi v plánovaném hospodářství.
§ 2.
(1) Poštovní spořitelně přísluší mimo její dosavadní oprávnění bez újmy ustanovení § 3 zákona ze dne 11. března 1948, č. 38 Sb., o Národní bance Československé, jakožto peněžnímu ústředí:
a) přijímati vklady na běžné účty od bank (§ 9 zákona ze dne 20. července 1948, č. 181 Sb., o organisaci peněžnictví), od lidových peněžních ústředí (§§ 43 a 44, zákona č. 181/1948 Sb.), jakož i od pojišťoven provozujících smluvní (soukromé) pojištění a veřejnoprávních sociálně-pojišťovacích ústavů (dále jen „ústavy“);
b) poskytovati úvěry ústavům podle směrnic ministerstva financí;
c) obchodovati s cennými papíry, pokud to souvisí s činností peněžního ústředí;
d) obstarávati depositní službu, pokud to souvisí s činností peněžního ústředí;
e) spolupůsobiti při sestavování a kontrole celkového finančního plánu peněžnictví.
(2) Jinou působnost může Poštovní spořitelna jako peněžní ústředí vykonávati jen se souhlasem ministerstva financí.
§ 3.
(1) Ústavy mohou použíti vlastních i svěřených peněžitých prostředků, po případě pojistných prémií, jen podle schváleného finančního plánu (§ 2, odst. 1, písm. e) do výše kterou určuje v souhlase s celkovým finančním plánem peněžnictví ministerstvo financí; zbytek uloží u Poštovní spořitelny.
(2) Ústavy jsou povinny přenésti své vzájemné účty na Poštovní spořitelnu v rozsahu a ve lhůtě stanovené ministerstvem financí.
(3) Pokud ústavy nemají dostatek vlastních a svěřených prostředků na plnění finančního plánu, jsou povinny vyžádati si úvěr od Poštovní spořitelny (§ 2, odst. 1, písm. b). Poštovní spořitelna je oprávněna požadovati od ústavů zprávy a doklady, potřebné pro plnění funkce peněžního ústředí.
(4) Stát ručí i za vklady uložené u Poštovní spořitelny jakožto peněžního ústředí.
§ 4.
Úroky ze vkladů uložených u Poštovní spořitelny jakožto peněžního ústředí jsou osvobozeny od daně rentové a od příspěvku Všeobecnému fondu peněžních ústavů v republice Československé a Pomocnému fondu peněžních ústavů v Bratislavě.
Oddíl II.
Organisace Poštovní spořitelny.
§ 5.
(1) Poštovní spořitelna v Praze vykonává svou dosavadní působnost jakož i působnost peněžního ústředí na celém území Československé republiky a pro Slovensko oblastním ústavem v Bratislavě.
(2) Poštovní spořitelna v Bratislavě se slučuje s Poštovní spořitelnou v Praze a její práva a povinnosti přecházejí a její majetek a kapitál se převádí universální sukcesí bez likvidace na Poštovní spořitelnu v Praze.
§ 6.
Poštovní spořitelna jest národním podnikem v působnosti ministerstva financí a platí pro ni příslušná ustanovení zákona č. 181/1948 Sb., pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 7.
(1) Poštovní