dnes je 17.4.2024

Input:

182/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku

č. 182/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 a § 2 zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Úkoly podnikové statistiky.
§ 1.
V podnikové statistice organisované podle tohoto nařízení se získávají, zpracovávají a podrobují rozboru číselné údaje o stavu a vývoji hromadných jevů z činnosti podniku přímo vyplývajících nebo s ní souvisících (statistické sledování podnikových jevů).
§ 2.
(1) Podniková statistika musí poskytovati podklady zejména pro
a) sestavení jednotného hospodářského plánu a kontrolu jeho plnění,
b) plánovité vedení, zhospodárnění a kontrolu hospodaření podniku,
c) ostatní obory podnikového početnictví.
(2) Podniková statistika musí býti v takovém vztahu k ostatním oborům podnikového početnictví, aby bylo umožněno vzájemné ověřování číselných údajů o podnikových jevech, pokud jsou jimi též zachycovány.
ČÁST DRUHÁ.
Organisace podnikové statistiky.
§ 3.
Podniková statistika musí býti organisována tak, aby číselné údaje o podnikových jevech byly natolik úplné, že se jimi co nejlépe
a) pozná stav a vývoj (pohyb statisticky sledovaných podnikových jevů a
b) objasní vztahy mezi statisticky sledovanými podnikovými jevy.
§ 4.
Státní úřad plánovací stanoví v závazných směrnicích podle § 2, odst. 1 zákona (dále jen „závazné směrnice“)
a) druhy podnikových jevů, které se musí statisticky sledovati v podnicích jednotlivých hospodářských úseků,
b) věcné, místní a časové vymezení statisticky sledovaných podnikových jevů,
c) podrobnosti o rozsahu a způsobu statistického sledování podnikových jevů.
§ 5.
(1) Číselné údaje o podnikových jevech se získávají především ze zápisů ostatních oborů podnikového početnictví, po případě z dokladů k nim, nebo z jiných podnikových záznamů a písemností (nepřímé získávání).
(2) Přímé získávání číselných údajů o podnikových jevech jest omeziti na statistické sledování podnikových jevů, pro které není v podniku dostatečných podkladů, uvedených v odstavci 1.
§ 6.
(1) Číselné údaje o podnikových jevech se musí v podnikové statistice vyjadřovati zpravidla jen v prostých (absolutních) číslech.
(2) Číselné údaje o podnikových jevech se musí při jejich zpracování a rozboru v podnikové statistice vyjadřovati také v poměrných (relativních) číslech,
a) jde-li o výpočet ukazatelů, které stanoví jednotný hospodářský plán, a
b) v jiných případech, pokud tak stanoví závazné směrnice.
§ 7.
Zpracované a rozboru podrobené číselné údaje o podnikových jevech se zachycují ve statistických výkazech.
§ 8.
(1) Statistické výkazy musí obsahovati kromě číselných údajů o podnikových jevech nejméně
a) označení organisační jednotky (závodu, podniku, ústředního orgánu a pod.), která je povinna statisticky sledovati podnikové jevy,
b) nadpis, označující obsah statistického výkazu se zřetelem k druhu statisticky sledovaných podnikových jevů [§ 4, písm. a)],
c) věcné, místní a časové vymezení statisticky sledovaných podnikových jevů.
(2) V závazných