dnes je 26.5.2024

Input:

182/1950 Sb., Zákon o zrušení Fondu národní obnovy

č. 182/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o zrušení Fondů národní obnovy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Fond národní obnovy v Praze a Fond národní obnovy v Bratislavě (dále jen „Fondy“) se zrušují dnem 1.července 1951.
§ 2.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby učinil opatření o právech a povinnostech Fondů a jiná opatření souvisící se zrušením Fondů a jiná opatření souvisící se zrušením Fondů a s jejich likvidací.
(2) Opatření všeobecné povahy vyhlásí ministerstvo financí v úředním listě; stejným způsobem vyhlásí v dohodě s ministerstvem vnitra opatření o přenesení některých úkolů Fondů na národní výbory a jiné orgány veřejné správy.
(3) Likvidaci zrušených Fondů provede ministerstvo financí a odvede likvidační přebytky do státní pokladny.
§ 3.
Pro urychlené provádění opatření nutných ke zrušení a k přípravě likvidace Fondů (§ 2 odst. 1) jmenuje ministr financí pro každý z Fondů zmocněnce. Na zmocněnce přechází také působnost dosavadních orgánů Fondů (§ 3 odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy).
§ 4.
(1) Fondům nepřísluší úhrada za konfiskovaný majetek, který byl nebo bude svěřen orgánům veřejné správy nebo na ně smluvně převeden; totéž platí o konfiskovaném majetku, který byl nebo bude úředním výrokem svěřen do správy národním a komunálním podnikům.
(2) Ministerstvo financí může stanovit, ve kterých případech Fondům nepřísluší úhrada za konfiskovaný majetek smluvně převedený na národní a komunální podniky.
(3) Fondy nevracejí úhrady, které za konfiskovaný majetek již obdržely od orgánů veřejné správy a od národních a komunálních podniků.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 o národních a komunálních podnicích platí i pro Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a pro Velkodistribuční podnik.
§ 5.
Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
 
Kabeš v. r