dnes je 21.5.2024

Input:

183/1948 Sb., Zákon o Investiční bance, platné do 31.12.1989

č. 183/1948 Zb.
[zrušené č. 158/1989 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o Investiční bance.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Základní ustanovení.
§ 1.
(1) Pro celé území Československé republiky zřizuje se „Investiční banka“ se sídlem v Praze, s pobočným závodem v Brně a s oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě.
(2) „Investiční banka“ (dále jen: banka) je národním podnikem a platí pro ni příslušná ustanovení zákona ze dne 20. července 1948, č. 181 Sb., o organisaci peněžnictví, pokud tento zákon neustanovuje jinak.
(3) Bance přísluší bez újmy ustanovení § 3 zákona ze dne 11. března 1948, č. 38 Sb., o Národní bance Československé, zejména financování a peněžní kontrola investic, poskytování a přejímání dlouhodobých zápůjček emisních a neemisních i k účelům jiným než investičním, jakož i provádění služeb pro Fond znárodněného hospodářství, zřízený podle § 9, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. K splnění tohoto úkolu opatřuje si banka prostředky způsobem, který upraví stanovy (§ 12) ve shodě s finančním plánem peněžnictví.
§ 2.
(1) Dnem, kterým banka zahájí činnost (§ 13, odst. 1), zaniknou:
1. Československý reeskontní a lombardní ústav,
2. Zemská banka pro Čechy - ústřední banka spořitelen v Čechách a na Moravě -,
3. Zemská banka pro Moravu a Slezsko a
4. Slovenská hypoteční a komunální banka a jejich práva a závazky přejdou universální sukcesí bez likvidace na banku.
(2) Základní vklady státu v zaniklých ústavech (odstavec 1) se převádějí do kmenového jmění banky.
(3) Výměna bankovních dlužních úpisů zaniklých ústavů (odstavec 1) nebo jejich právních předchůdců za dluhopisy banky se provede podle potřeby způsobem, který stanoví ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě.
(4) Banka převezme veškeré zaměstnance zaniklých ústavů (odstavec 1). Pro tyto zaměstnance platí příslušná ustanovení zákona č. 181/1948 Sb.
Oddíl II.
Správa banky.
§ 3.
(1) Banku spravuje a navenek zastupuje devítičlenné představenstvo, které se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů.
(2) Předsedu, místopředsedu a další čtyři členy představenstva jmenuje ministr financí. Zbývající tři členy (náhradníky) si zvolí ze svého středu zaměstnanci prostřednictvím příslušného orgánu jednotné odborové organisace, z nich jednoho ze zaměstnanců oblastního ústavu; jejich volbu potvrzuje ministr financí. Členové (náhradníci) mohou býti kdykoliv odvoláni.
§ 4.
Na činnost banky ve všech jejích odvětvích dohlíží dozorčí rada, která je složena z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů. Ustanovení § 3, odst. 2 platí obdobně.
§ 5.
(1) Oblastní ústav v Bratislavě vede samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku, která je součástí účetní závěrky banky.
(2) Oblastní ústav spravuje po stránce obchodní a osobní oblastní představenstvo podle směrnic a pokynů vydaných představenstvem banky. Oblastní představenstvo tvoří slovenští členové představenstva banky.
§ 6.
Ředitele oblastního ústavu a jeho náměstka (náměstky) jmenuje a odvolává ministr financí na návrh představenstva