dnes je 21.7.2024

Input:

183/1949 Sb., Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi

č. 183/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. července 1949
o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 25, odst. 4 a § 26 zákona ze dne 20. března 1948, č. 60 Sb., o potírání nemocí přenosných na lidi (dále jen „zákon“):
§ 1.
(1) Stát (zdravotní správa) poskytne náhradu za pracovní výdělek ušlý následkem ochranných opatření nařízených a provedených podle ustanovení zákona nebo předpisů vydaných podle něho (dále jen „ochranné opatření“) osobám, u kterých součet ročního důchodu spolu s důchodem osob povinných je živiti nepřesahuje částku 72 000,- Kčs. Tato částka se zvyšuje o 3600,- Kčs na každého dalšího rodinného příslušníka, který má nárok na výživu.
(2) Ušlý pracovní výdělek se nahradí v celé výši, pokud náhrada takto poskytnutá nepřesahuje spolu s případným ostatním příjmem poškozeného částku 36 000,- Kčs ročně. Částka 36 000,- Kčs se zvyšuje o 3600,- Kčs na každého dalšího rodinného příslušníka, který má nárok na výživu.
(3) Přísluší-li oprávněné osobě podle jiných předpisů nárok na náhradu ušlého výdělku proti osobě třetí, poskytne jí stát (zdravotní správa) pouze případný doplněk na míru uvedenou v odstavci 2.
§ 2.
(1) Ušlým pracovním výdělkem podle tohoto nařízení se rozumí částka, kterou by osoba poškozená provedením ochranného opatření (dále jen „poškozený“) vydělala, kdyby nebylo došlo k provedení ochranného opatření.
(2) Za základ pro zjištění ušlého pracovního výdělku podle odstavce 1 se bere
a) u zaměstnanců průměrný pracovní výdělek za poslední zúčtovací období, předcházející ochrannému opatření, s výjimkou náhrady hotových výloh,
b) u učňů vychovávací příspěvek,
c) u domáckých dělníků průměrná pracovní odměna za poslední kalendářní rok, s výjimkou náhrady hotových výloh,
d) u osob samostatně výdělečně činných částka, která odpovídá příjmu stanovenému příslušnou mzdovou úpravou pro zaměstnance tak odborně kvalifikovaného, že může zastupovati podnikatele ve vedení podniku,
e) u zemědělců částka, která odpovídá ročnímu vyměřovacímu základu stanovenému vyhláškou ministerstva práce a sociální péče, vydanou podle § 20, odst. 3 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění,
f) u spolupracujících členů rodiny částka, která odpovídá příjmu, který by náležel zaměstnanci, jejž spolupracující člen rodiny nahrazuje, nikoliv však příjmu převyšujícímu částku stanovenou podle písm. d) nebo e).
§ 3.
Za předměty, kterých nelze použíti k původnímu účelu proto, že byly poškozeny nebo zničeny při provádění ochranných opatření nařízených podle § 16, odst. 2 až 4 zákona, poskytne stát (zdravotní správa) jejich vlastníku náhradu podle dalších ustanovení.
§ 4.
Náhrada se poskytuje ve výši rozdílu mezi obecnou cenou předmětu před provedením ochranného opatření a po jeho provedení. Při tom se nepřihlíží ke snížení hodnoty předmětu plynoucímu z podezření, že předmět chová zárodky přenosné nemoci.
§ 5.
(1) Náhrada se neposkytuje
a) za předměty, které jsou ve vlastnictví státu, svazků lidové správy, jejich ústavů, podniků a fondů, jakož