dnes je 26.9.2023

Input:

183/1950 Sb., Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území

č. 183/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Tento zákon se vztahuje na úředně sepsaný majetek zanechaný na území Československé republiky osobami, které optovaly pro státní příslušnost Svazu sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 č. 186 Sb. z roku 1946 nebo podle dohody ze dne 10. července 1946 o právu opce a vzájemného přesídlení (dále jen „majetek“).
§ 2.
(1) Majetek přechází dnem soupisu do vlastnictví československého státu, pokud se v § 9 nestanoví jinak.
(2) Závazky váznoucí na majetku přecházejí na stát do výše jeho obecné ceny.
(3) Přechod nemovitostí s knihovními právy a závazky na československý stát zapíše soud ve veřejných knihách na návrh okresního národního výboru s odvoláním na tento zákon.
(4) Správu majetku obstarávají okresní národní výbory podle směrnic, které vydá ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
§ 3.
Majetek, který si stát neponechá přidělí okresní národní výbor jednotným zemědělským družstvům na jejich žádost, a to zemědělský majetek do trvalého užívání, ostatní majetek do vlastnictví.
§ 4.
(1) Jiný než zemědělský majetek, pokud nebude přidělen jednotným zemědělským družstvům podle § 3, může okresní národní výbor přiděliti dosavadním uživatelům, kteří o to požádají ve lhůtě stanovené okresním národním výborem a prokáží, že jsou československými občany nebo se za ně podle příslušných předpisů považují.
(2) Nedojde-li k přidělení jiného než zemědělského majetku uchazečům uvedeným v předchozím odstavci, lze jej přiděliti za téže podmínky osobám, které se na území Československé republiky přistěhovaly (navrátily).
§ 5.
Jiný než zemědělský majetek, který nebude přidělen podle § 4, může okresní národní výbor prodat, a to movitý majetek především ve veřejné dražbě.
§ 6
Majetek jiný než zemědělský se přidělí do vlastnictví za náhradu ve výši obecné ceny odpovídající příslušným cenovým předpisům ke dni přídělu.
§ 7.
Bude-li majetek přidělen do vlastnictví, stane se přídělce vlastníkem dnem pravomocného rozhodnutí o přídělu.
§ 8.
(1) Před přídělem nebo prodejem majetku může okresní národní výbor dát majetek nebo jeho část za náhradu do zatímního užívání.
(2) Náhradou za užívání majetku jsou povinni i jeho dosavadní uživatelé.
§ 9.
Ustanovení §§ 2 až 8 se nevztahují na majetek, jehož nabyly za přiměřenou úplatu osoby, které nemohly věděti, že jde o převod majetku uvedeného v § 1. O tom, jde-li o takový majetek, rozhodne v pochybných případech okresní národní výbor.
§ 10.
Výtěžky z úhrady za majetek přidělený do vlastnictví nebo prodaný, po případě za užívání majetku (§ 8), plynou do státní pokladny.
§ 11.
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými