dnes je 21.4.2024

Input:

183/1964 Sb., Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění, platné do 15.6.1969

č. 183/1964 Zb.
[zrušené č. 56/1969 Zb.]
Zákon
ze dne 24. září 1964
o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
Základní ustanovení
§ 1
Národní shromáždění je nejvyšším orgánem státní moci Československé socialistické republiky. Veškerou svou činnost i práci svých orgánů a poslanců Národního shromáždění zejména
- působí aktivně k tomu, aby byly splněny úkoly socialistického státu,
- bdí nad dodržování ústavy a jiných právních předpisů, sleduje jejich provádění a působení ve společenském životě,
- usměrňuje činnost celé soustavy zastupitelských orgánů, zejména národních výborů, i všech orgánů státní správy k plnění klíčových úkolů,
- pečuje o jednotnost právního řádu, jeho srozumitelnost, o stabilitu a účinnost právních předpisů,
- kontroluje jak ostatní zastupitelské sbory, vláda i orgány státní správy plní své úkoly při socialistické výstavbě republiky,
- sleduje důsledně mírovou zahraniční politiku a uplatňování zásad mírového soužití mezi zeměmi s různým společenským zřízením.
ČÁST II
Zasedání a schůze Národního shromáždění
§ 2
Národní shromáždění vykonává svou působnost ve schůzích svolaných v rámci zasedání. Na jeho práci se účastní všichni poslanci Národního shromáždění.
§ 3
(1) Národní shromáždění volí předsedu, místopředsedy a další členy předsednictva Národního shromáždění, jakož i ověřovatele; zřizuje výbory Národního shromáždění, volí jejich předsedy a ostatní členy.
(2) Předsednictvo a výbory Národního shromáždění jsou za svou činnost odpovědný Národnímu shromáždění. Národní shromáždění může jednotlivé členy předsednictva nebo výborů kdykoli odvolat.
Předmět jednání pléna Národního shromáždění
§ 4
Národní shromáždění ve svých schůzích zejména:
a) volí presidenta republiky,
b) projednává a usnáší se na zákonech,
c) projednává dlouhodobý plán rozvoje národního hospodářství a státní rozpočet, schvaluje je formou zákona a zkoumá jak jsou plněny,
d) projednává a schvaluje státní závěrečný účet,
e) projednává a schvaluje mezinárodní smlouvy politické, hospodářské smlouvy obecné povahy a smlouvy, k jejichž provedení je třeba zákona,
f) přijímá usnesení o základních otázkách vnitřní a zahraniční politiky státu,
g) projednává zprávy o provádění ústavy a jiných zákonů,
h) projednává zprávy a návrhy opatření presidenta republiky,
ch) projednává programová prohlášení, která vláda předkládá národnímu shromáždění po svém jmenování, pravidelné zprávy vlády o její činnosti, zejména o plnění ročních plánů, zprávy o činnosti národních výborů a jiná prohlášení, návrh a zprávy vlády,
i) projednává zprávy Slovenské národní rady o její činnosti, návrhy a připomínky Slovenské národní rady k návrhu státního plánu rozvoje národního hospodářství a jiné návrhy a podněty Slovenské národní rady,
j) zmocňuje Slovenskou národní radu k zákonodárné úpravě těch otázek, které na Slovensku vyžadují zvláštní úpravy,
k) hodnotí činnost orgánů Národního shromáždění, zejména předsednictva Národního shromáždění; za tím účelem též projednává zprávy o jejich činnosti předkládané předsednictvem