dnes je 25.7.2024

Input:

184/1946 Sb., Vyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění, platné do 31.12.1965

č. 184/1946 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra sociální péče
ze dne 26. září 1946
o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění.
Ministr sociální péče vyhlašuje v dohodě s pověřenectvem pro sociální péči podle § 3, odst. 5 a podle §§ 5 a 9 zákona ze dne 12. února 1946, č. 29 Sb., kterým se zavádějí pracovní průkazy:
§ 1.
Pro pracovní průkaz se použije vzoru, který je otištěn v příloze 1.
§ 2.
Pracovní průkazy se vyhotovují:
a) osobám, které mají pracovní knížku, vydanou podle vládního nařízení ze dne 26. června 1941, č. 241 Sb., kterým se zavádějí pracovní knížky, podle této pracovní knížky, doplněné nebo opravené zaměstnavatelem na základě předložených mu řádných dokladů a potvrzené závodní radou (důvěrníkem),
b) osobám, které nemají pracovní knížky, podle dotazníku, jehož vzor je otištěn v příloze 2.
§ 3.
(1) Okresní úřady ochrany práce (pobočky) mohou uložiti zaměstnavatelům povinnost, aby ve stanovené lhůtě
a) předložili pracovní knížky svých zaměstnanců k vyhotovení pracovního průkazu [§ 2, písm. a)];
b) porovnali údaje v dotaznících [§ 2, písm. b)] svých zaměstnanců s příslušnými doklady (§ 6), potvrdili správnost údajů v dotaznících a předložili tyto dotazníky k vyhotovení pracovního průkazu.
(2) Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvednouti si potřebné tiskopisy dotazníků pro zaměstnance u okresních úřadů ochrany práce (poboček) podle pokynů těchto úřadů a umožniti okresním úřadům ochrany práce (pobočkám), aby v případě potřeby porovnaly v závodu dotazníky zaměstnanců s příslušnými údaji a doklady.
§ 4.
(1) Domáčtí živnostníci, zprostředkovatelé domácké práce, osoby, které mají více zaměstnavatelů a spolupracující rodinní příslušníci jsou povinni vyzvednouti si tiskopis dotazníku u okresního úřadu ochrany práce (pobočky) nebo, mají-li pracovní knížku, dáti si vyhotoviti pracovní průkaz podle tohoto dokladu [§ 2, písm. a)] okresním úřadem ochrany práce (pobočkou), příslušným podle pracovního místa.
(2) Osobám vstupujícím do zaměstnání po účinnosti této vyhlášky bude vydán pracovní průkaz bez spolupůsobení zaměstnavatele okresním úřadem ochrany práce (pobočkou) příslušným podle pracovního místa. Pracovní průkaz bude vydán buď podle pracovní knížky nebo podle dotazníku (§ 2).
§ 5.
Osoby, kterým má býti vydán pracovní průkaz, jsou povinny vyplniti dotazník správně, úplně a čitelně. Kdo uvede v dotazníku nesprávné nebo neúplné údaje, bude potrestán podle § 7, odst. 2, písm. a) zák. č. 29/1946 Sb.
§ 6.
(1) K vyhotovení pracovního průkazu na základě pracovní knížky [§ 2, písm. a)] nutno předložiti pracovní knížku.
(2) K vyhotovení pracovního průkazu na základě dotazníku [§ 2, písm. b)] nutno předložiti tyto doklady:
a) k průkazu o osobních údajích:
aa) rodný (křestní) list nebo výtah z matriky narozených;
bb) rodný (křestní) list nebo výtah z matriky narozených nebo jiný doklad, z něhož jsou patrna data narození dětí mladších 21 let, pokud nejsou povinny míti vlastní pracovní průkaz;
b) k průkazu o státní příslušnosti:
aa) českoslovenští státní občané osvědčení o československém státním občanství nebo osvědčení o