dnes je 5.3.2024

Input:

184/1950 Sb., Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, platné do 31.12.1966

č. 184/1950 Zb.
[zrušené č. 81/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Vydávání časopisů.
§ 1.
(1) Posláním tisku je napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za mír a spolupracovat na jeho výchově k socialismu.
(2) Vydávání tisku, t. j. novin, časopisů a jiných periodických publikací (dále jen „časopisy“) nemůže být předmětem soukromého podnikání.
§ 2.
Vydávání a rozšiřování časopisů řídí ministerstvo informací a osvěty; jde-li o časopisy odborné, v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
§ 3.
(1) Oprávnění k vydávání časopisů lze uděliti:
1. politickým stranám Národní Fronty,
2. státním orgánům,
3. jednotné odborové organisaci,
4. vrcholným organisacím kulturním, hospodářským, zájmovým, sociálním a tělovýchovným.
(2) Dále lze uděliti oprávnění k vydávání časopisů národním a komunálním podnikům, podnikům oprávněným k provozování zahraničního obchodu, lidovým družstvům a jiným právnickým osobám a to jen tehdy, prokáží-li, že vydávání časopisů je nutné k plnění jejich úkolů důležitého obecného zájmu.
(3) Oprávnění podle odstavců 1 a 2 uděluje ministerstvo informací a osvěty; jde-li o odborné časopisy, v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
§ 4.
Poruší-li vydavatel podmínky, za nichž mu bylo uděleno oprávnění k vydávání časopisů, nebo neřídí-li se předpisy o vydávání časopisů, může mu ministerstvo informací a osvěty toto oprávnění odejmout.
§ 5.
(1) Ke zřízení vydavatelského časopiseckého podniku potřebuje vydavatel ještě zvláštní povolení ministerstva informací a osvěty.
(2) Toto povolení mohou obdržeti jen vydavatelé časopisů, u nichž jsou pro zřízení vydavatelského podniku předpoklady, zaručující řádný výkon tohoto povolení.
(3) O způsobu vydávání, řízení a poslání časopisu rozhoduje vždy vydavatel.
§ 6.
Orgány, organisace a právnické osoby, uvedené v § 3 odst. a 2, které vydávají v den počátku účinnosti tohoto zákona časopisy nebo provozují vydavatelský podnik, mohou do 3 měsíců od uvedeného dne požádati o udělení potřebných oprávnění, jinak jejich právo vydávat časopis nebo provozovat vydavatelský podnik zaniká. Do vyřízení žádosti mohou časopis dále vydávat po případě vydavatelský podnik provozovat podle ustanovení tohoto zákona.
§ 7.
Odpovědnost za obsah časopisu, kterou má dosud odpovědný zástupce listu, přechází v den, který stanoví ministerstvo informací a osvěty vyhláškou v Úředním listu na šéfredaktora, nebo osobu pověřenou vedením redakce. V této vyhlášce stanoví ministerstvo informací a osvěty též podmínky, které osoba pověřená vedením redakce musí splňovati.
§ 8.
Svaz československých novinářů.
(1) Zajišťovat řádné plnění povinností novinářů podle § 1 se ukládá Svazu československých novinářů, který sdružuje všechny novináře z povolání. Jako novinář z povolání může být činný pouze ten, kdo byl přijat za člena Svazu československých novinářů.
(2) Předpisy o organisaci Svazu československých novinářů a jeho činnosti stanoví organisační statut, který vydá ministr informací a osvěty