dnes je 9.12.2023

Input:

185/1960 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům

č. 185/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 14. prosince 1960,
kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
Ministerstvo potravinářského průmyslu v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu č. 182/1958 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům, se doplňuje takto:
Do § 2 se za odstavec 5 vkládá další odstavec tohoto znění:
„(6) Dodavatel s odběratelem nebo jejich nadřízené orgány mohou se dohodnout na tom, že se u některých druhů zboží smlouva uzavírá pouze na položky nomenklatury ministerstva potravinářského průmyslu s rozdělením čtvrtletního množství na jednotlivé měsíce (u vína s udáním jakostních tříd); zpřesnění nutné pro uskutečnění dodávky (podrobný sortiment a balení) potvrzuje dodavatel měsíčně na základě návrhu odběratele. Strany jsou povinny postupovat přitom tak, aby zpřesnění bylo provedeno nejpozději 10. den měsíce předcházejícího dodávkovému měsíci.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1961.
 
Ministr:
Uher v. r.