dnes je 5.3.2024

Input:

186/1946 Sb., Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine

č. 186/1946 Zb.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
Dr. EDVARD BENEŠ, PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, VŠEM,
KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU, POZDRAVENÍ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A SVAZU SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK
BYLA SJEDNÁNA TATO SMLOUVA S PROTOKOLEM:
SMLUVA
MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A SVÄZOM SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH
REPUBLÍK O ZAKARPATSKEJ UKRAJINE.
PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY a
PREZÍDIUM NAJVYŠŠIEHO SOVIETA SVÄZU SSR,
PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zdenka Fierlingera, predsedu vlády a Vladimíra Clementisa, štátneho tajomníka v ministerstve zahraničných vecí;
PREZÍDIUM NAJVYŠSIEHO SOVIETA SSSR
Vjačeslava Michajloviča Molotova, zástupcu predsedu Rady ľudových komisárov a ľudového komisára zahraničných vecí Sväzu SSR,
ktorí, vymeniac si svoje plné moci, ktoré boly v patričnej forme a v úplnom poriadku, dohodli sa na nižšie uvedenom:
Článok 1.
Zakarpatská Ukrajina (podľa československej ústavy nazvaná Podkarpatská Rus), ktorá bola pojatá na základe smluvy zo dňa 10. septembra 1919, uzavretej v St.-Germain-en-Laye ako samosprávny celok do rámci Československej republiky, sjednoťuje sa v súhlase so želaním, prejaveným obyvateľstvom Zakarpatskej Ukrajiny a na základe priateľskej dohody medzi obidvoma Vysokými smluvnými stranami, so svojou odvekou otčinou - Ukrajinou a vteľuje sa do rámca Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky.
Hranica ako bola medzi Slovenskom a Zakarpatskou Ukrajinou dňa 29. septembra 1938 stáva sa s prevedenými zmenami hranicou medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík podľa pripojenej mapy.
Článok 2.
Táto Smluva podlieha schváleniu československého Národného shromaždenia a prezídia Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík.
Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe.
Táto Smluva bola uzavretá v Moskve v troch vyhotoveniach, a to každá v slovenskej, ruskej a ukrajinskej reči. Pri interpretácii majú všetky tri texty rovnakú moc.
29. júna 1945.
Z PLNEJ MOCI
PREZIDENTA
 
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Zd. Fierlinger v. r.
V. Clementis v. r.
SVÄZU SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK:
V. Molotov v. r.
 
L. S.
Z PLNEJ MOCI
PREZÍDIA NAJVYŠSIEHO SOVIETU
L. S.
PROTOKOL
KU SMLUVE MEDZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A SVÄZOM SOVIETSKYCH
SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK O ZAKARPATSKEJ UKRAJINE.
Pri podpise Smluvy o Zakarpatskej Ukrajine strany sa dohodly na nižšie uvedenom:
Článok 1.
Vytýčenie hraníc na mieste samom, ako ich má na zreteli článok 1. Smluvy, bude prevedené Rozhraničovacou komisiou, do ktorej každá z Vysokých smluvných strán vyšle troch zástupcov, ktorí budú mať právo pribrať k rokovaniam potrebný počet znalcov.
Trovy Rozhraničovacej komisie budú znášať obidva zúčastnené štáty rovnakou mierou.
Článok 2.
Osoby slovenskej a českej národnosti, ktoré sú príslušné (majú trvalé bydlisko) na územie Zakarpatskej Ukrajiny, majú právo optovať pre štátne občianstvo Československej republiky a to do 1. januára 1946. Opcia sa koná podľa platných zákonov Československej republiky a nadobúda účinnosti iba po súhlase