dnes je 5.3.2024

Input:

186/1948 Sb., Zákon o revisní službě finanční správy, platné do 31.12.1952

č. 186/1948 Zb.
[zrušené č. 86/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o revisní službě finanční správy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
V oboru finanční správy zřizuje se na celém území státním revisní služba (§ 3), kterou vykonávají revisní orgány uvedené v § 2.
§ 2.
(1) Revisními orgány ve smyslu tohoto zákona jsou zaměstnanci ministerstva financí a orgánů a úřadů podřízených ministerstvu financí, pověření vykonáváním revisní služby podle § 3 nebo jejím řízením a dohledem na ni.
(2) Ministerstvo financí upraví podle potřeby organisaci revisních orgánů a vydá předpisy o tom, kteří zaměstnanci mohou býti pověřováni funkcí revisních orgánů ve smyslu odstavce 1.
(3) Při vykonávání své funkce vykazují se revisní orgány úřední revisní průkazkou znějící na jméno pověřeného zaměstnance.
§ 3.
(1) Revisní službou finanční správy se rozumí provádění revisí, kontrol a šetření způsobem upraveným tímto zákonem (v dalším jen „revisní úkony“) v oboru daní, dávek, cel, poplatků a státních finančních monopolů, ve věcech měnových a devisových, jakož i ve všech jiných věcech, jež je finanční správa oprávněna upravovati nebo v nichž je oprávněna k dohledu (dozoru) nebo k vyšetření jakýchkoliv skutkových okolností.
(2) Oprávnění, která příslušejí ve věcech uvedených v odstavci 1 podle jiných předpisů jiným orgánům finanční správy, zůstávají nedotčena.
§ 4.
(1) Revisní orgány jsou při provádění revisních úkolů oprávněny za šetření zákonných předpisů o ochraně svobody osobní a domovní, tajemství listovního a tajemství dopravovaných zpráv:
a) vstupovati do veškerých místností, zařízení a prostorů, slouží-li provozu jakéhokoliv druhu, nebo neslouží-li sice provozu, ale vyžaduje-li řádné a úplné provedení revisních úkolů vstup do nich;
b) prováděti v místnostech, zařízeních a prostorech prohlídku jakéhokoliv majetku, zkoumati veškeré účetní knihy a záznamy, doklady, dopisy, listiny, protokoly a jiné písemnosti a pořizovati si z nich opisy, výpisy a snímky.
(2) Úkony podle odstavce 1 se provádějí v pracovních hodinách a bez předchozího vyrozumění; je-li nebezpečí v prodlení, lze je prováděti i mimo pracovní hodiny.
(3) Revisní orgán může ve věcech uvedených v § 3 vyzvati revidovaný podmět, aby do lhůty nejméně 15 dnů učinil u úřadu ve výzvě uvedeného žádané údaje, podal žádaná vysvětlení nebo předložil k nahlédnutí písemnosti uvedené v odstavci 1, písm. b).
§ 5.
(1) Revisní orgány mohou vyslýchati svědky a znalce ve věcech uvedených v § 3. Po předchozím upozornění, že jde o výslech svědecký nebo znalecký, jsou svědci a znalci povinni vypovídati podle pravdy buď ústně nebo písemně.
(2) Které osoby nesmějí býti vyslýchány, po případě které mohou výpověď odepříti, je posuzovati podle ustanovení příslušných předpisů o řízení ve věcech, pro něž se revisní úkony provádějí, vždy však s těmito výjimkami:
a) revisní orgán může vyslýchati osoby, které jsou nebo byly ve službě revidovaného podmětu, bez jeho svolení;
b) orgány a zaměstnanci revisních svazů (ústředí) společenstev (družstev) a zájmových korporací nemohou odepříti výpověď o tom, co seznali při