dnes je 16.4.2024

Input:

186/1950 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje

č. 186/1950 Zb.
[zrušené nepriamo č. 14/1955 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra-předsedy státního úřadu plánovacího
ze dne 28. prosince 1950,
kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje.
Ministr-předseda státního úřadu plánovacího vyhlašuje podle čl. II zákona č. 185/1950 Sb., jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby, v příloze úplné znění zákona č. 261/1949 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 185/1950 Sb.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 186/1950 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949, č. 261 Sb.,
o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění zákona ze dne 20. prosince 1950, č.185 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Výzkumnictví a technický rozvoj.
Oddíl I.
Ústředí výzkumu a technického rozvoje.
§ 1.
(1) K vybudování jednotné organisace výzkumnictví a technického rozvoje a k jejich plánovitému řízení se jako ústřední úřad zřizuje ústředí výzkumu a technického rozvoje (dále jen „ústředí“).
(2) Výzkumnictvím podle tohoto zákona se rozumí soustavné vědecké bádání, které vytváří a shromažďuje vědecké poznatky a zkoumá možnost jejich využití pro rozvoj a zabezpečení hospodářství celku a zvýšení úrovně lidu.
(3) Technickým rozvojem podle tohoto zákona se rozumějí práce vědecko-technické (práce vývojové, vynálezy, zlepšovací náměty, zavádění nových výrobků a nových výrobních method a procesů), normalisace, zkušebnictví, technická kontrola, dokumentace a odborná činnost vydavatelská.
§ 2.
(1) V oblasti výzkumnictví náleží Ústředí zejména:
a) připravovat v rámci jednotného hospodářského plánu návrh plánů výzkumných prací;
b) sledovat výzkumnou činnost ve výzkumných ústavech a výzkumných pracovištích (§ 5) a pečovat o koordinaci a rozvoj vědecké práce v nich;
c) určovat podle potřeb jednotného hospodářského plánu v rámci plánů výzkumných prací základní výzkumné úkoly a pečovat o jejich řešení;
d) dbát o využití výsledků výzkumu v praxi;
e) provádět plánovitou výchovu výzkumnických pracovníků a spolupůsobit při jejich zařazování do výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť;
f) dbát o věcné vybavení, účelné rozmístění a využití výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť;
g) pečovat o plánovité pořádání vědeckých sjezdů, konferencí a porad pro potřeby výzkumnictví;
h) pečovat o styky se zahraničím pro potřeby výzkumnictví;
ch) udělovat odměny za výsledky výzkumné práce podle směrnic stanovených vládou, po případě navrhovat příslušným institucím udělení takových odměn nebo se vyjadřovat k návrhům na jejich udělení.
(2) V oblasti technického rozvoje náleží Ústředí zejména:
a) připravovat v rámci jednotného hospodářského plánu návrh plánů technického rozvoje a plánu realisace výsledků vědecko-technické činnosti;
b) sledovat vědecko-technickou, normalisační, dokumentační a vydavatelskou činnost orgánů a zařízení technického rozvoje (§ 6);
c) dbát o rozšíření a využití výsledků vědecko-technických, normalisačních a dokumentačních prací v praxi;
d) pečovat o plánovitou výchovu vědecko-technických a