dnes je 3.12.2023

Input:

186/1968 Sb., Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících, platné do 31.12.1980

č. 186/1968 Zb.
[zrušené č. 173/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státního statistického úřadu
ze dne 19. prosince 1968
o zavedení Jednotné evidence pracujících
Státní statistický úřad stanoví podle § 28 odst. 1 písm. c) ve spojení s odst. 2 písm. a) a podle § 45 zák. č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány:
§ 1
Pro účely sledování počtu, struktury, kvalifikace, odměňování a pohybu pracovních sil a pro účely sociálního zabezpečení se zavádí Jednotná evidence pracujících.
§ 2
Jednotnou evidenci pracujících tvoří soustava závazných ukazatelů uvedených v příloze v této vyhlášce.
§ 3
(1) Jednotnou evidenci pracujících vedou za jednotlivé osoby všechny socialistické organizace a jiní zaměstnavatelé (dále jen organizace), na než se vztahují předpisy o povinném vedení záznamů pro účely sociálního a důchodového zabezpečení.1) Kategorie osob, o nichž se Jednotní evidence pracujících vede, jsou uvedeny v soustavě závazných ukazatelů.
(2) Způsob vedení jednotné evidence pracujících v oboru působnosti ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra bude stanoven dohodou předsedy Státního statistického úřadu s ministry národní obrany a vnitra.
§ 4
(1) Organizace upraví svou dosavadní evidenci o pracující tak, aby obsahovala ukazatele stanovené touto vyhláškou a musí dbát na to, aby údaje Jednotné evidence pracujících byly v souladu se skutečným stavem.
(2) Jiné předpisy o evidenci pracujících, jimiž se organizacím ukládají další povinnosti, ani vnitřní úpravy této evidence provedené organizací pro svou vlastní potřebu, nejsou touto vyhláškou dotčeny.
§ 5
Klasifikace, soustavy ukazatelů, číselníky a metodickou náplň, jakož i způsob statistického sledování závazných ukazatelů obsažených v příloze k této vyhlášce, vydá Státní statistický úřad zvláštními směrnicemi.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.
 
Předseda:
Ing. Kazimour v. r.
 
Příloha k vyhlášce Státního statistického úřadu č. 186/1968 Sb.
Soustava závazných ukazatelů jednotné evidence pracujících obsahuje zahrnující tyto charakteristiky:
O Organizace
1 Identifikační a rodná data
2 Školní vzdělání a kvalifikace
3 Pracovní zařízení v organizaci
4 Ostatní ukazatele osobní agendy (vnitřní ukazatele organizace
5 Ukazatele nemocenské pojištění
6 Ukazatele mzdové agendy a důchodové zabezpečení
7 Ukazatele mzdové agendy - výplaty
8 Ukazatele mzdové agendy - srážky
Ukazovatele jsou diferencovány podle sektorů národního hospodářství resp. podle povahy vztahu pracovníka k organizaci. Závažné ukazovatele jsou diferencovány podle těchto skupin pracovníků:
A Stálí pracovníci ve státním a družstevním sektoru (bez JZD)
B Stálí pracovníci v JZD
C Jednotlivě hospodařící rolníci
D Jednotlivě hospodařící mimo zemědělství, živnostníci, umělci, svobodná povolání aj.
E Domácí dělníci
F Sezónní a kampaňoví pracovníci na nepravidelnou výpomoc
G Učni ve