dnes je 21.7.2024

Input:

187/1946 Sb., Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic

č. 187/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 13. září 1946,
kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Zřizuje se Společnost pro obnovu Lidic jako právnická osoba veřejného práva se sídlem v Praze.
(2) Účelem Společnosti jest především vybudovati Lidice, dáti nový domov lidickým ženám, vrátivším se z koncentračních táborů, a jejich dětem v rámci této obce, jakož i obyvatelům Ležáků, pokud se ještě vrátí, postarati se o uctění památky obětí nacistických zvěrstev, zejména v Ležákách, a obnoviti Lidice tak, aby se staly trvalým symbolem spojení všech demokratických sil, které spolubudovaly mezinárodní jednotu ke zdolání fašismu. Po dosažení tohoto účelu může Společnost přispěti k obnově dalších obcí a jejich částí, pokud byly zničeny zvůlí okupantů, a k podpoře jejich obyvatelů, kteří byli zničením poškozeni.
(3) Na činnost a hospodářství Společnosti dozírá stát.
§ 2.
(1) Pro účely vybudování zničených obcí nebo jejich částí (§ 1, odst. 2) lze provésti vyvlastnění podle opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 291 Sb., o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob, ve znění vládních nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., a ze dne 27. prosince 1944, č. 289 Sb.
(2) Na návrh Společnosti může země převzíti provedení jednotlivých jejích úkolů, schválí-li příslušnou dohodu ministerstvo vnitra.
§ 3.
(1) Jmění Společnosti tvoří zejména majetkové podstaty, přikázané jí ministrem vnitra a určené pro účely uvedené v § 1, odst. 2, dále výtěžky veřejných sbírek, dary, dědictví a odkazy.
(2) Náklady spojené s činností Společnosti, pokud k jejich úhradě nestačí prostředky podle odstavce 1, uhradí se příspěvky ze státních a jiných veřejných prostředků.
(3) Společnost jest osvobozena od poplatků a dávek za úřední výkony ve věcech správních, jakož i od obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí. Bezúplatná nabytí a poskytnutí Společností, jakož i listiny o tom zřízené, nejsou podrobeny dani z obohacení ani poplatkům; její jmění nepodléhá poplatkovému ekvivalentu.
§ 4.
Složení, ustavení, činnost, organisaci a zánik Společnosti upraví statut, který vydá vláda nařízením.
§ 5.
Všechny úřady a orgány veřejné správy jsou povinny podporovati v mezích své působnosti Společnost v její činnosti.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Nosek v. r.