dnes je 25.7.2024

Input:

187/1948 Sb., Zákon o Ústřední radě družstev, platné do 31.12.1954

č. 187/1948 Zb.
[zrušené č. 53/1954 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. července 1948
o Ústřední radě družstev.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Družstva, zřízená podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech (dále jen „družstva“), a družstva, zřízená podle zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, nebo podle zák. čl. XXIII/1898, o hospodářských a živnostenských úvěrních družstvech, se povinně sdružují v Ústřední radě družstev.
(2) Ústřední rada družstev se zřizuje jako samostatná právnická osoba se sídlem v Praze, sdružující lidová družstva.
§ 2.
(1) Úkolem Ústřední rady družstev je péče o vytvoření a rozvoj jednotně organisovaného družstevního hnutí jako prostředku zvýšení životní úrovně členů i ostatního pracujícího lidu. Za tím účelem zejména:
a) soustřeďuje a organisuje všechna družstva,
b) hájí a podporuje zájmy družstev a jejich členů k prospěchu celku,
c) zastupuje navenek v družstevních otázkách zájmy družstevního hnutí se zřetelem k potřebám jednotného hospodářského plánu a veřejného zájmu,
d) vykonává dohled nad družstvy,
e) šíří družstevní zásady,
f) soustavně informuje ve všech věcech družstevních družstva i ostatní veřejnost ediční a publicistickou činností,
g) obstarává pro veřejnou správu potřebné informace o družstevním hnutí,
h) pečuje o družstevní výchovu a její prohloubení,
i) poskytuje družstvům právní ochranu a uděluje jim rady ve všech družstevních, technických a hospodářských otázkách,
j) zastupuje družstevní hnutí v mezinárodních stycích.
(2) Ústřední radu družstev jest slyšeti před vydáváním směrnic družstevní politiky a při přípravě návrhů zákonů, nařízení a jiných opatření vlády, ministrů i ústředních úřadů, jež se týkají družstevního hnutí.
§ 3.
(1) Pro družstva na Slovensku se zřizuje Slovenská rada družstev jako samostatná právnická osoba se sídlem v Bratislavě, jež je oblastním orgánem Ústřední rady družstev. Jejím úkolem jest pečovati v duchu státní jednoty o družstevnictví na Slovensku, a to zejména pokud jde o úkoly vypočtené v § 2, odst. 1, písm. a) až i) a v §§ 5, 11 a 13, podle jednotných zásadních směrnic vydaných orgánem Ústřední rady družstev podle stanov k tomu určeným.
(2) Slovenskou radu družstev je slyšeti při přípravě návrhů zákonů Slovenské národní rady, nařízení sboru pověřenců (pověřenců) a jiných opatření tohoto sboru, pověřenců a pověřenectev, jež se týkají družstevního hnutí.
§ 4.
(1) Povinným členem Ústřední rady družstev jest každé družstvo, zapsané ve společenstevním (firemním) rejstříku. Členství zaniká výmazem družstva z rejstříku.
(2) Mimo družstva zmíněná v odstavci 1 jsou povinnými členy Ústřední rady družstev též ústavy lidového peněžnictví a lidová peněžní ústředí, zřízené jako družstva podle zákona ze dne 20. července 1948, č. 181 Sb., o organisaci peněžnictví, dále jiné právnické osoby než družstva, jejichž činnost ve shodě s předmětem podnikání (účelem), určeným stanovami (společenskou smlouvou, zakládací listinou) skutečně převážně záleží v bytové péči. Na všechna tato sdružení se vztahují přiměřeně ustanovení tohoto zákona.
§ 5.