dnes je 25.7.2024

Input:

187/1949 Sb., Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport, platné do 16.12.1952

č. 187/1949 Zb.
[zrušené č. 71/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 14. července 1949
o státní péči o tělesnou výchovu a sport.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úkolem tělesné výchovy a sportu v lidové demokracii je udržovat a zlepšovat zdraví lidu, zvyšovat jeho tělesnou a brannou zdatnost a pracovní výkonnost a vychovávat k odhodlanosti a statečnosti při obraně vlasti a jejího lidově demokratického státního zřízení. Stát proto pečuje o rozvoj tělesné výchovy a sportu.
§ 2.
(1) Jako představitel lidově demokratické péče o tělesnou výchovu a sport zřizuje Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, složený ze zástupců Československé obce sokolské, celonárodních lidových organisací a vynikajících pracovníků v oboru zdravotnictví, tělesné výchovy a sportu.
(2) Předsedou Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport je člen vlády, pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport, místopředsedou pověřenec, pověřený řízením Slovenského úřadu pro tělesnou výchovu a sport (§ 5); další členy jmenuje a odvolává vláda.
(3) Státnímu výboru pro tělesnou výchovu a sport přísluší zejména vytyčovati jednotné ideové, methodické, zdravotní, organisační a hospodářské zásady pro provádění veškeré tělesné výchovy a sportu a pro otázky mezinárodních styků v oboru tělesné výchovy a sportu.
§ 3.
(1) Činnost Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport vykonává na Slovensku ve věcech národní nebo regionální povahy, pokud vyžadují k zajištění plného rozvoje hmotných a duchovních sil slovenského národa zvláštní úpravy, Slovenský výbor pro tělesnou výchovu a sport.
(2) Organisace a složení Slovenského výboru pro tělesnou výchovu a sport se upraví zvlášť.
§ 4.
Podrobnou úpravu organisace Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport a předpisy o jeho jednání a usnášení upraví organisační řád, který vydá vláda nařízením.
§ 5.
(1) Jako ústřední správní úřad pro věci tělesné výchovy a sportu se zřizuje Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport; řídí jej člen vlády, kterého určí president republiky.
(2) Zřizuje se Slovenský úřad pro tělesnou výchovu a sport, jehož prostřednictvím vykonává zásadně Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport svou působnost na Slovensku; tento úřad řídí pověřenec, kterého určí vláda.
(3) Úkolem Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport je zejména pečovat všemi vhodnými prostředky o rozvoj tělesné výchovy a sportu, říditi v tom směru činnost národních výborů a starat se o rozvoj mezinárodních styků v oboru tělesné výchovy a sportu.
(4) Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport může v oboru své působnosti vydávati všeobecné předpisy, jimiž zejména mohou být stanoveny jednotné ideové, methodické, zdravotní, organisační a hospodářské směrnice pro tělesnou výchovu a sport, zásady pro výchovu pracovníků v tělesné výchově a sportu, jednotná úprava zařízení pro tělesnou výchovu a sport, jakož i směrnice pro účelné využití těchto zařízení. Pokud se tyto předpisy týkají povinné tělesné výchovy na školách, budou vydány v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění, a pokud se týkají vojenské tělesné výchovy a sportu v rámci Sokola, v dohodě s