dnes je 5.3.2024

Input:

187/1950 Sb., Zákon o zdokonalení živočišné výroby, platné do 30.9.1961

č. 187/1950 Zb.
[zrušené č. 66/1961 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1950
o zdokonalení živočišné výroby.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Účelem tohoto zákona je pomoci jednotným zemědělským družstvům a malým a středním rolníkům ke zvýšení výnosu a výrobnosti práce v živočišné výrobě a tím zajistit další zlepšení výživy československého lidu, zejména péčí o zvyšování užitkovosti a zdokonalení plemenitby hospodářských zvířat a péčí o ochranu zdraví zvířat.
(2) Národní výbory budou v součinnosti s Československými státními statky, národním podnikem, s Ústředím pro hospodaření se zemědělskými výrobky, s Jednotnými svazy zemědělců a s ostatními masovými organisacemi pomáhat jednotným zemědělským družstvům a malým a středním rolníkům při plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona.
Oddíl I.
Zjišťování a zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a jejich plemenné hodnoty.
§ 2.
(1) Chovatelé hospodářských zvířat vedou podle pokynů a za pomoci místních národních výborů a jejich pomocníků (místních zootechniků) základní záznamy. Chovatelé zapisují v těchto záznamech skutečnosti rozhodné pro chov hospodářských zvířat a podávají o nich hlášení místnímu národnímu výboru.
(2) Okresní národní výbor roztřídí podle hlášení (odstavec 1) hospodářská zvířata na zvířata s vyšší s s nižší užitkovostí. U zvířat s nižší užitkovostí může nařídit postupné vyřazování z chovu.
§ 3.
(1) Okresní národní výbory soustavně sledují a zjišťují užitkovost hospodářských zvířat vykazujících vyšší užitkovost, jakož i další skutečnosti rozhodné pro posouzení jejich plemenné hodnoty. Podle výsledků tohoto zjišťování se hodnotná zvířata zapisují do krajských plemenných knih. Vynikající plemeníci a plemenice se zapisují po zvláštní klasifikaci do státních plemenných knih.
(2) Podle zápisu v plemenných knihách vydávají krajské národní výbory potvrzení o původu.
(3) Chovatelé hospodářských zvířat jsou povinni dovolit osobám pověřeným zjišťováním užitkovosti hospodářských zvířat a skutečností rozhodných pro posouzení jejich plemenné hodnoty vstup do stájí a jiných zařízení pro chov a pomáhat jim při plnění jejich úkolů.
Oddíl II.
Plemenitba hospodářských zvířat.
§ 4.
(1) Hřebců, býků, kanců, beranů a kozlů (dále jen „plemeníci“) lze používat k plemenitbě jen tehdy, je-li pro ně uděleno povolení k připouštění (při umělém osemeňování: povolení k inseminaci). Povolení může být uděleno jen pro plemeníka vybraného; udělené povolení může být měněno nebo zrušeno.
(2) Okresní národní výbor může nařídit kastraci plemeníků, kteří nebyli vybráni nebo pro které povolení k připouštění (k inseminaci) nebylo vydáno nebo bylo zrušeno.
§ 5.
(1) Výběry plemeníků provádí a povolení k připouštění (k inseminaci) udílí, mění a ruší ústřední výběrová komise, která se zřizuje při ministerstvu zemědělství, oblastní výběrová komise, která se zřizuje při pověřenectvu zemědělství, a okresní národní výbory zvláštními komisemi (dále jen „okresní výběrové komise“).
(2) Podrobnější předpisy o organisaci a působnosti výběrových komisí vydá vláda nařízením.
§ 6.
Československé státní statky,