dnes je 19.7.2024

Input:

188/1946 Sb., Vládní nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic

č. 188/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. října 1946
o statutu Společnosti pro obnovu Lidic.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 zákona ze dne 13. září 1946, č. 187 Sb., kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic:
§ 1.
Pro Společnost pro obnovu Lidic, zřízenou zákonem č. 187/1946 Sb., se vydává připojený statut, jenž je součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň se zákonem č. 187/1946 Sb.; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Lichner v. r.
 
Statut
Společnosti pro obnovu Lidic.
§ 1.
Název, sídlo a povaha Společnosti.
(1) Název zní „Společnost pro obnovu Lidic“. Sídlem společnosti je Praha.
(2) Společnost náleží do oboru působnosti ministerstva vnitra (§ 12).
§ 2.
Účel.
(1) Aby bylo dosaženo účelu Společnosti, uvedeného v § 1, odst. 2 zák. č. 187/1946 Sb., přísluší společnosti vyvíjeti zejména tuto činnost:
1. opatřovati technické, finanční a právní podklady pro přípravné práce a provésti obnovu Lidic, po případě dalších obcí a částí obcí, které byly okupanty zlovolně zničeny;
2. usilovati o to, aby původní obyvatelé obcí a částí obcí, o jejichž obnovu jde, a jejich pozůstalí, zvláště zavlečené děti, byli vypátráni a mohli se ubytovat v obnoveném domově;
3. věnovati péči všem obyvatelům zničených obcí a částí obcí, pokud potřebují pomoci, zejména úplně osiřelým dětem;
4. podávati úřadům, veřejnosti i jednotlivým zájemcům zprávy o všech otázkách, týkajících se zničených obcí a částí obcí a jejich vyvražděných nebo zavlečených obyvatelů;
5. získávati veřejnými přednáškami i jinak veřejnost domácí i cizí pro své snahy vhodnou a účelnou propagací;
6. zprostředkovati a udržovati styky a součinnost s obdobnými korporacemi a jednotlivci v cizině;
7. vydávati svým nákladem spisy o zničených obcích a částech obcí;
8. pořádati veřejné sbírky, výstavy a kulturní podniky ve prospěch účelu jí sledovaného.
(2) Společnost může, pokud je toho třeba k plnění jejích úkolů, míti zaměstnance v soukromoprávním poměru.
§ 3.
Členové.
(1) Členy Společnosti jsou:
1. zavlečení obyvatelé Lidic a Ležáků starší 18 let, pokud se vrátili do vlasti;
2. obyvatelé jiných zničených obcí a osad starší 18 let, kteří se přihlásí za členy a budou za ně přijati;
3. země a zemským národním výborem určené správní okresy a obce, mající přímý vztah k zničeným obcím a částem obcí;
4. národní, zájmové a kulturní organisace, které se přihlásí za členy a budou za ně přijaty;
5. osoby fysické a právnické, které budou se svým souhlasem zvoleny za členy (§ 6). Volba cizince za člena vyžaduje ke své platnosti souhlasu ministerstva vnitra, uděleného v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí.
(2) Jednotlivé právnické osoby, uvedené v odstavci 1, vysílají do schůzí členského shromáždění po jednom svém zástupci, jehož zvolí podle platných