dnes je 29.2.2024

Input:

188/1950 Sb., Zákon o zdokonalení rostlinné výroby, platné do 31.3.1964

č. 188/1950 Zb.
[zrušené č. 61/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1950
o zdokonalení rostlinné výroby.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Účelem tohoto zákona je pomoci jednotným zemědělským družstvům a malým a středním rolníkům ke zvýšení výnosu v rostlinné výrobě, zejména péčí o jakostní osivo a sadbu a zabraňováním škodám, jež působí škůdci rostlinného a živočišného původu.
(2) Národní výbory budou v součinnosti s národními podniky zemědělskými, Ústředím pro hospodaření se zemědělskými výrobky a jeho složkami, s Jednotnými svazy zemědělců a ostatními masovými organisacemi pomáhat jednotným zemědělským družstvům a malým a středním rolníkům při plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona.
ČÁST I.
Šlechtění a množení osiva a sadby.
§ 2.
Podměty šlechtitelské činnosti.
(1) Šlechtění osiva a sadby budou provádět zásadně Československé státní statky, národní podnik, a jednotná zemědělská družstva.
(2) Jiným osobám, jejichž činnost přispívá k rozvoji šlechtění, mohou povolit šlechtění krajské národní výbory podle směrnic ministerstva zemědělství. Zvláště bude podporováno sdružování zemědělských výzkumníků v rámci jednotných zemědělských družstev, pracujících podle zásad moderní agrobiologie. Komunální podniky mohou provádět šlechtění osiva a sadby, byla-li tato činnost pojata do jejich schváleného podnikového plánu.
§ 3.
Povolování rostlinných odrůd.
(1) Do oběhu pro běžné upotřebení v zemědělství lze uvádět osivo a sadbu jen povolené odrůdy.
(2) Povolení šlechtěné odrůdy, po případě nešlechtěné odrůdy krajové, uděluje a odnímá ministerstvo zemědělství. Šlechtěná odrůda je taková, která vznikla cílevědomou šlechtitelskou prací (výběrem, křížením, roubováním rostlin apod.). Krajová odrůda je taková, která se vyznačuje v určitých oblastech dobrými užitkovými vlastnostmi.
(3) Nová šlechtění (nové odrůdy) musí být před povolením přezkoušena, pokud jde o samostatnost a pěstitelskou hodnotu.
(4) Povolené odrůdy domácí i zahraniční podléhají soustavnému zkoušení.
(5) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou v úředním listě zásady a podmínky pro udělování a odnímání povolení odrůd a jejich kontrolu, pro přezkušování, zkoušení a odebírání vzorků osiva a sadby a povinnosti šlechtitelů při tom a dále, které ústavy je provádějí; může určit i oblasti, ve kterých lze povolené odrůdy pěstovat.
§ 4.
Rejstříky odrůd.
Povolené odrůdy se zapisují do příslušného rejstříku povolených odrůd.
§ 5.
Výroba elitního osiva a sadby.
Výrobní plochu a množství elitního osiva a sadby určí šlechtitelům prováděcí plán zemědělské výroby. Dalším množením elitního osiva a sadby se získává šlechtěné osivo a sadba.
§ 6.
Výroba šlechtěného osiva a sadby a krajových odrůd pro běžné upotřebení v zemědělství.
(1) Výrobní plochu a množství šlechtěného osiva a sadby pro běžné upotřebení v zemědělství určí množitelům prováděcí plán zemědělské výroby.
(2) Výrobním plánem se stanoví i výroba osiva a sadby krajových odrůd, která se získá množením uznaného osiva a sadby (§ 8) povolených krajových odrůd.
§ 7.
Výroba jiným šlechtitelem.
Nemůže-li šlechtitel vyrobit